Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Ehliyetsiz sürücünün yapmış olduğu kazaya ilişkin karar.

17. Hukuk Dairesi         2015/3458 E.  ,  2015/11438 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Konya(Kapatılan) 4. Asliye Ticaret Mahkemesi
TARİHİ : 08/04/2014
NUMARASI : 2013/62-2014/145

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili ve davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, müvekkil sigorta şirketine ……. nolu poliçeli kasko sigortalı ……. plakalı araç ile Konya İl sınırları içinde davalı ehliyetsiz sürücü H.. H..’ nun sevk ve idaresindeki plakasız ve tescilsiz traktörün 31/07/2011 tarihinde çarpışması ile oluşan kaza sonucunda poliçe koşulları gereğince müvekkil şirketçe sigortalısına 15.357,53 TL hasar tazminatının 10/10/2011 tarihinde ödendiğini, davalı aleyhine Konya 9.İcra Müdürlüğünün 2012/7199 takip sayılı dosyası ile icra takibine girişildiğini, davalının borçlu olmadığından bahisle itiraz etmesi sonucu takibin durduğunu ileri sürerek itirazın iptalini ve takibin kaldığı yerden devamını, kötüniyetli davalı aleyhine %20 den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini, talep etmiştir.
Davalı, davanın görevli ve yetkili mahkemeye açılmadığını, davanın görev ile zamanaşımı ve süre yönünden reddini istediğini, söz konusu kazada hiçbir kusurunun olmadığını, kusurun tamamının sigorta şirketinin sigortaladığı araç sürücüsüne ait olduğunu, kaza olduğu sırada ehliyetinin olmadığını fakat köy yerinde traktör kullanmanın zorunlu olduğunu ve yıllardır tecrübeli olarak traktör kullandığını, düzenlenen fatura ve belgelerin usulüne uygun olmadığını kazadan dolayı oluşan zararın 1,000 TL olduğunu belirterek davacının tazminat talebinin reddini, açılan haksız itirazın iptali davası kötüniyetli ve gerçeğe aykırı belgelere dayandığından dolayı %40 tazminata hükmedilmesini savunmuştur.
Mahkemece toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulü ile, davalının Konya 9 İcra Müdürlüğünün 2012/7199 Esas sayılı dosyaya yaptığı itirazın kısmen iptali ile takibin 9.900,00 TL asıl alacak ve 673,71 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 10.573,71 TL üzerinden devamına, takip tarihinden itibaren değişen oranlarda yasal faiz uygulanmasına, davacı vekilinin tazminat talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve maddi tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davacı vekili ve davalının yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 152,90 TL fazla alınan harcın temyiz eden davacıya geri verilmesine, aşağıda dökümü yazılı 541,69 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına 02/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);