Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Emanet hesapta biriktirilen vekalet ücretinin Avukat payına düşen miktarın hesabına ilişkin karar.

22. Hukuk Dairesi         2014/21739 E.  ,  2015/33899 K.
“İçtihat Metni”


Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : Erzurum İş Mahkemesi
TARİHİ : 10/06/2014
NUMARASI : 2012/282-2014/366

DAVA : Davacı, ücret alacağının ödetilmesinekarar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, işveren banka nezdinde 29.05.2006-04.11.2011 tarihleri arasında kadrolu avukat olarak çalıştığını, icra ve dava dosyalarını takip ettiğini, tahsil ettiği vekalet ücretlerinin banka hesabına yatırıldığını, bu hesaptan 19.06.2007-26.09.2008 tarihleri arasında toplam 314,720 TL miktarında vekalet ücretinin genel müdürlük hesaplarına gönderildiğini, ancak ödenmesi gereken kısmın kendisine ödenmediğini belirterek şimdilik 78,680 TL vekalet ücreti alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, eksik ödeme olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı taraflar temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasındaki ihtilaf, iş sözleşmesi kapsamında 19.06.2007-26.09.2008 tarihleri arasındaki dönemde banka emanet hesabında toplanan vekalet ücretinin, teamül ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak davacıya ödenip ödenmediği noktasında toplanmaktadır.
İşveren tarafından işyeri uygulaması ve Yönetmelik hükümleri uyarınca davalı bünyesinde çalışan avukatların takip ettikleri dava ve icra takipleri sonucunda tarifeye dayalı olarak karşı tarafa yükletilen vekalet ücretlerinin tahsilini müteakip emanet hesabına aktarılacağı ve belirli oranlarda avukatlara dağıtılacağı düzenlenmiştir.
Davacının isteminin dayandığı hukuki esas, kendisi ile davalı arasında yapılan iş sözleşmesi ile davalının üzerine aldığı geniş anlamda ücret borcuna ilişkindir. Taraflar arasındaki iş sözleşmesinde dava konusu uyuşmazlık ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının alacağının 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesine göre hesaplanması hatalı olmuştur. Zira konunun vekalet sözleşmesi ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine dayanılarak sonuçlandırılması mümkün değildir. Davacının hem işçi hem vekil kabul edilmesi çelişkili olmuştur.
Davacının, emanet hesabında biriktirilen vekalet ücretinden payına isabet eden bölümün hesaplanması yönünden somut olayda doğru sonuca ulaşılabilmesi için, 19.06.2007-26.09.2008 tarihleri arasındaki dönemde işveren tarafından paylaştırma ile ilgili işyeri uygulaması, teamül ve Yönetmelik hükümleri açıklığa kavuşturularak banka ve muhasebe alanında uzman bilirkişi kurulundan davalının itirazları da karşılanmak üzere yeniden rapor alınarak bir karar verilmelidir. Bu kapsamda yeniden bilirkişi kurulu raporu alınmalı ve taraflardan rapora karşı diyecekleri sorularak bu yönde usulü işlemler tamamlandıktan sonra bir karar verilmelidir. Eksik incelemeyle hüküm kurulması hatalı olup kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 08.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);