Yargıtay Kararı

Emekli maaşının vergi alacağından ötürü haczedilmesinde yetkili mahkeme vergi mahkemesidir.

Emekli maaşının vergi alacağından ötürü haczedilmesinde yetkili mahkeme vergi mahkemesidir.

12. Hukuk Dairesi         2010/31690 E.  ,  2011/12579 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Bitlis İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 19/10/2010
NUMARASI : 2010/44-2010/48

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlu, şikayetinde Bitlis Vergi Dairesi’ne olan vergi borcundan dolayı emekli maaşına konulan  haczin kaldırılmasını talep etmiştir.
İcra mahkemeleri, İİK. nun 4.maddesi gereğince icra müdürlüğünün işlemlerine karşı yapılan itiraz ve şikayetleri incelemekle görevlidir. Borçlunun şikayeti ise, Bitlis Vergi Dairesi Müdürlüğü’nce vergi borcunun tahsili amacıyla 6183 Sayılı Yasa hükümlerine göre yapılan takip nedeniyle borçlunun Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan almakta olduğu emekli maaşı üzerine konulan haczin kaldırılmasına ilişkindir. Bu durumda şikayetin konusu, vergi dairesi müdürlüğünce konulan haciz işlemi olup, idari işlem niteliğindedir. Bu nedenle anlaşmazlığın çözümü, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre vergi mahkemelerinin görevine gireceğinden ve görev kamu düzenine ilişkin olduğundan, mahkemece bu husus re’sen gözetilerek yargı yolu nedeni ile istemin reddine karar verilmesi gerekirken işin esasının incelenerek haczin kaldırılması yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ  : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 20.06.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

);