Yargıtay Kararı

Evde tüp patlamasından doğan davaya Tüketici Mahkemesinde bakılacaktır.

Evde tüp patlamasından doğan davaya Tüketici Mahkemesinde bakılacaktır.

13. Hukuk Dairesi         2013/19619 E.  ,  2014/21491 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 25/09/2012
NUMARASI : 2005/133-2012/536

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davalı M.. Ö.. avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı M.. Ö.. vekili avukat . .. ile davalı … A.Ş. vekili avukat Ş. Y.geldi, davacı taraftan gelen olmadığından onun yokluğunda duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR
Davacı, 20/12/2003 tarihinde 12 kg lık Total Gaz marka mutfak tüpü bittiği için sürekli tüp aldığı.. Tüp Bayiine tüp siparişinde bulunduğunu,bir süre sonra davalı M.. Ö..’ın tüpü getirdiğini ve mutfak ocağına taktığını, davalı binayı terk etmeden tüpün büyük bir gürültü ile alev alarak patladığını , bu patlamada kendisinin ve yanında bulunan kardeşinin yaralandığını, tüpü takan M.. Ö.. hakkında ceza davası açıldığını, davalıların zararının giderilmesi için teklifte dahi bulunmadığını, geçimini gece kulüplerinde çalışarak kazandığını,olayın ardından yaşadığı psikolojik bunalım ve yüzündeki yanık izleri nedeniyle uzunca bir müddet çalışamadığını belirterek hatalı dolum ve montaj sonucu yaralanmasına sebebiyet veren davalıların müteselsil sorumluluk esasları çerçevesinde fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 500,00 TL maddi tazminat ve 20.000,00 TL manevi tazminatın faizi ile beraber tahsilini istemiştir. Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne,davalı … Oil Türkiye A.Ş aleyhine açılan davanın reddine,davalılar M.. Ö.. ve İ.. M.. aleyhine açılan davanın ıslah talebi de gözetilerek kabulü ile,22.771,59 TL maddi tazminat ile,5.000,00 TL manevi tazminatın davalılar M.. Ö.. ve İ.. M.. mirasçılarından alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş,hüküm davalı M.. Ö.. tarafından temyiz edilmiştir.
1-Bir hukuki işlemin 4077 sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde kanunda tanımlanan taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir.
Somut uyuşmazlıkta davacı ile davalılar arasında tüp alımına ilişkin sözleşme bulunduğu,taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinin 4077 sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır.
4077 sayılı yasanın 23. maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. Bu durumda mahkemece, tüketici mahkemesine görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.
2-Bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda birince bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün BOZULMASINA,ikinci bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yerolmadığına, peşin alınan harcın istek halinde davalı M.. Ö..’a iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.6.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);