Yargıtay Kararı

Fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması ile açılan her dava, belirsiz alacak davası veya kısmi dava değildir.

Fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması ile açılan her dava, belirsiz alacak davası veya kısmi dava değildir.

3. Hukuk Dairesi         2019/2809 E.  ,  2020/2433 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6. HUKUK DAİRESİ

Taraflar arasında ilk derece mahkemesinde görülen alacak davasının reddine dair verilen karar hakkında bölge adliye mahkemesi tarafından yapılan istinaf incelemesi sonucunda; davacı tarafın istinaf başvurusunun esastan reddine yönelik olarak verilen kararın süresi içinde davacı vekili tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine; daha önceden belirlenen, 17/03/2020 tarihli duruşma günü için yapılan tebligat üzerine; temyiz eden davacı vekili Av. … geldi. Karşı taraf adına gelen olmadı. Açık duruşmaya başlandı ve hazır bulunan vekilin sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için saat 14.00’e bırakılması uygun görüldüğünden, belli saatte dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, 18/12/2009 tarihli kira sözleşmesi ile kiracı olduğu taşınmazın davalı tarafından 07/12/2012 tarihinde satın alındığını, ilk ödeme tarihi olan 08/01/2013 tarihinden davalının kiralananı satıp devrettiği 05/11/2015 tarihine kadar kira bedelinin davalıya sehven “kira bedeli+stopaj” olarak ve fazla ödendiğini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla toplam 41.327,41-TL ‘nin tahsilini talep etmiştir.
6763 sayılı yasa ile 6100 sayılı HMK’na eklenen geçici 1. madde uyarınca, aynı Kanunun 362. maddesinde öngörülen kesinlik sınırı 01/01/2019 tarihinden itibaren 58.800 TL’ye çıkartılmıştır.
Davacı her ne kadar fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmak kaydıyla 41.327,41 TL’nin tahsilini istemiş ise de davalının taşınmazı satın aldığı ve daha sonra sattığı tarihler arasındaki dönem için yapıldığı idida edilen fazla ödemenin talep konusu edildiği, belirsiz alacak davası veya kısmi davanın söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, dava değeri kesinlik sınırı kapsamında kalmaktadır.
İstinaf incelemesi sonucunda verilen hüküm, karar tarihi itibariyle kesin niteliktedir. HMK’nun 366. maddesi atfıyla aynı Kanunun 352. maddesi uyarınca, kesin olan kararlar hakkında Yargıtay tarafından temyiz isteminin reddine karar verilebilir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz isteminin REDDİNE ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 17/03/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

);