Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Feshe dayanak aynı olay nedeniyle hem uyarı hem de fesih işlemi yapılamaz.

9. Hukuk Dairesi         2014/28289 E.  ,  2014/39615 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL 5. İŞ MAHKEMESİ
TARİHİ : 26/06/2014
NUMARASI : 2013/579-2014/466

DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, davanın reddine karar vermiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili dava dilekçesi ile; müvekkilinin davalı şirkette 20/10/2008-18/09/2013 tarihleri arasında çalıştığını, 18/09/2013’te müvekkilinin iş akdinin feshedildiğini, fesih nedeni olarak görevini ve gerekliliklerini yeterli seviyede yerine getirmediğini ve doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarının gösterildiğini, bunun doğru olmadığını, davalı şirketin müvekkilini işten çıkartmak için sudan sebepler yarattığını, müvekkilinin işini doğru ve tam olarak yaptığını buna rağmen yalancılıkla itham edildiğini beyanla müvekkilinin işe iadesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili cevap dilekçesi ile; davacının müvekkili şirket bünyesinde tütün ürünlerinin satış ve pazarlaması işinde çalıştığını, davacının sorumlu olduğu müşterinin müvekkili şirketi arayarak davacının üslubunda ve tavırlarında sorun olduğunu, siparişleri hep yanlış getirdiğini, talep ettiği halde 1 aydan fazladır fiyat listesini getirmediğini, aramalarına dönmediğini belirttiğini, ayrıca davacının uğraması gereken 11 belli hizmet noktasından bazılarına hiç uğramadığını, sorumsuz ve profesyonel olmayan bir tavır içerisinde çalışarak müvekkilini de mağdur ettiğini beyanla haksız davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece davacının iş akdinin davalı işveren tarafından haklı nedenle feshedildiği anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Davacının, bayilerden S.. C..’ın şikayeti ile ilgili olarak 14.09.2013 tarihli yazı ile uyarıldığı, bu bayiinin 16.09.2013 tarihli dilekçesinde davacı ile kişisel sorununun olmadığını bildirdiği, bilahare 17.09.2013 tarihli dilekçesi ile “…eğer bana S.. A.. satış temsilcisi olarak gelirse hiçbir yeni ürün almayacağım…” şeklinde başvurusu üzerine, davacının iş akdinin bu bayii ile ilgili anlaşmazlık nedeniyle feshedildiği, davacının uyarılmasına sebep olan olaydan (ihtilaftan) sonra, yeni bir olumsuzluğun ya da olayın meydana gelmediği, bu itibarla feshe dayanak aynı olay nedeniyle hem uyarı hem de fesih işleminin yapılamayacağı, kaldı ki, bayii ile meydana gelen anlaşmazlığın fesih gerektirecek ağırlıkta olmadığı anlaşılmakla davanın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesi hatalıdır.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
4. Davacı işçinin işe iadesi için süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
6. Davacının yaptığı 228.35 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
7.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine,
Kesin olarak oybirliği ile 23.12.2014 tarihinde karar verildi.

);