Yargıtay Kararı

Feshe sebep olan kavga olayının kimin tarafından başlatıldığının tespit edilememesi nedeni ile davacı dışındaki işçinin iş sözleşmesinin feshedilmemesi eşit davranma ilkesine aykırılık sonucunu doğurur.

Feshe sebep olan kavga olayının kimin tarafından başlatıldığının tespit edilememesi nedeni ile davacı dışındaki işçinin iş sözleşmesinin feshedilmemesi eşit davranma ilkesine aykırılık sonucunu doğurur.

9. Hukuk Dairesi         2017/19220 E.  ,  2020/17821 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin 15.01.2007 tarihinden itibaren aralıksız ve kesintisiz olarak iş aktinin fesh edildiği 13.06.2014 tarihine kadar personel servis elemanı, dışarı malzeme toplayıcı almacı ve yük nakliyecisi olarak çalıştığını, 1.300,00 TL maaş aldığını, müvekkilinin iş aktinin haksız olarak fesh edildiğini, iş yerinde çalışan … ile tartışmasını bahane gösterdiğini ancak bu olayda da müvekkilinin haklı olduğunu, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile müvekkiline ödenmeyen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti,dini ve resmi tatil ücreti alacağı, hafta tatili ücreti ile yıllık izin ücreti alacaklarının faizleri ile birlikte davalıdan tahsiline dair karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı cevabının özeti:
Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Karar süresi içinde taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin tüm davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasında davacının iş sözleşmesinin sona erme şekli konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
Somut uyuşmazlıkta; davacının iş sözleşmesinin 13.06.2014 tarihinde davalı Şirket çalışanlarından …’nin üzerine yürüyerek, boğazına sarılıp sıkmak suretiyle sataşması, fiziksel saldırıda bulunup hakaret ve küfür etmesi sebebiyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-d bendi gereğince haklı nedenle feshedildiği iddia edilmiştir.
Dosyadaki feshe konu tartışmanın taraflarından alınan savunmaları, savcılık dosyasında alınan ifadeler, davalı işyeri çalışanlarının görgüye dayalı verdiği ifadeler ile taraf tanık beyanlarından, yaşanan tartışmada kavgayı kimin başlatığının tespit edilemediği anlaşılmaktadır. Dosya içeriğine göre davacı ile davalı işyeri çalışanı … arasında bir tartışmasının yaşandığı ve bu nedenle davacının iş akdi feshedilirken tartışmanın tarafı olan diğer işçi …’ye davalı işverence bir yaptırım uygulanmadığı tanık beyanları ile sabittir.
İşverence, işçiler arasında farklı uygulamaya gidilmesi yönünden nesnel nedenlerin varlığı halinde eşit işlem borcuna aykırılıktan söz edilemez (Yargıtay 9.HD. 2.12.2009 gün, 2009/33837 E, 2009/ 32939 K).
Dolayısıyla davalı işveren tarafından yapılan feshin; feshe sebep olan kavga olayının kimin tarafından başlatıldığının tespit edilememesi nedeni ile davacı dışındaki işyeri çalışanının iş sözleşmesini feshetmemesi eşit davranma ilkesine aykırılık sonucunu doğuracağından haklı nedene dayanmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatının kabulü gerekirken yazılı gerekçeyle reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 09.12.2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

);