Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Fesihten sonra yapılan ödemenin davaya konu işçilik alacaklarından ilk önce muaccel olan alacaktan başlamak sureti ile mahsubu yapılmalıdır.

9. Hukuk Dairesi         2016/7033 E.  ,  2019/17160 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ


Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, 2012 yılından itibaren davalı işyerinde çalıştığını, iş akdinin işverence feshedildiğini, iş yerinde her gün 1 saat fazla çalışma yaptığını iddia ederek bir kısım işçilik alacağı talebinde bulunmuştur.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının davalı şirketin işyerinde belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığını, üstlenilen işin bitmesi nedeniyle iş akdinin kendiliğinden sona erdiğini, davacının ihbar ve kıdem tazminatı talep edemeyeceğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davalı işveren tarafından davacının iş sözleşmesinin feshinden ve bu davanın açılmasından sonra davacıya “işçilik alacakları” açıklaması ile 1.168,00 TL. ödenmiş olup cevap dilekçesinde sözü edilen ödemenin mahsubu talep edilmiştir. Ödeme ile ilgili olarak davacı tarafından herhangi bir itirazda bulunulmaması ve mahkemece hangi alacağa ilişkin ödendiği anlaşılamadığından mahsup cihetine gidilmemiştir. Fesihten sonra yapılan sözü edilen ödemenin davaya konu işçilik alacaklarından ilk önce muaccel olan alacaktan başlamak sureti ile mahsubu yapılmalı, aynı anda muaccel olan alacak varsa eşit olarak indirim yapılmalıdır. Ödeme hususu gözetilmeksizin karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 02/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);