Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Haczedilmezlik şikayeti İİK’nun 16/1.maddesi uyarınca 7 günlük süreye tabidir.

12. Hukuk Dairesi         2015/18700 E.  ,  2015/29834 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ:İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlunun şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurarak, … ili … ilçesi … mahallesi 1226 ada 1 parsel D Blok 4 nolu bağımsız bölümün haline münasip meskeni olduğunu ileri sürerek taşınmaz üzerine konulan haczin kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece, şikayetin kısmen kabulüne ve satış bedelinden 110.000 TL’nin haline münasip ev alabilmesi için borçluya verilmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.İİK’nun 82. maddesinin 1.fıkrasının 12.bendinde yer alan haczedilmezlik şikayeti, İİK’nun 16/1.maddesi uyarınca 7 günlük süreye tabidir. Bu süre 103 tebliğiyle veya haczi öğrenme tarihinden başlar.Somut olayda, haczedilmezlik şikayetine konu olan taşınmaz üzerine 19.09.2013 tarihinde haciz konulduğu, 06.12.2013 tarihinde 103 davetiyesinin düzenlenerek borçluya tebliğe çıkartıldığı, takip dosyası içerisinde 103 davetiyesinin tebliğine dair tebligat mazbatası bulunmasa da, … PTT … Müdürlüğü’nün 10.04.2014 tarih ve 78383032-010-679 sayılı yazısına göre, borçlu adına çıkartılan 103 davetiyesinin 24.12.2013 tarihinde Tebligat Kanunu’nun 21. maddesine göre tebliğ edildiği ve tebliğ mazbatasının 25.12.2013 tarihli liste ile gönderildiği belirtilmektedir.
Borçlu icra mahkemesine yaptığı başvuruda, kendisine 103 davetiyesinin tebliğ edilmediğini ileri sürmüş ise de, … PTT … Müdürlüğü’nün yukarıda belirtilen yazısına göre 103 davetiyesinin 24.12.2013 tarihinde tebliğ edildiği, borçlunun, 103 davetiyesinin usulsüz olarak tebliğ edildiğine dair açıkça bir şikayetinin de bulunmadığı, 24.12.2013 tarihinde haberdar olduğu hacze ilişkin olarak yasal 7 günlük süreden sonra 10.03.2014 tarihinde meskeniyet şikayetinde bulunduğu anlaşılmaktadır.
O halde mahkemece şikayetin süre aşımından reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);