Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Hafta tatil ücreti 7. gün çalışma karşılığıdır.

9. Hukuk Dairesi         2010/45434 E.  ,  2013/4784 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, genel tatil ücreti, fazla çalışma ücreti ile hafta tatili ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalılar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı isteminde özetle:
Davacı; davalı işverenler nezdinde 22.04.1997 tarihinden emekli olduğu 02.05.2006 tarihine kadar aralıksız çalıştığını, çalışmasını esasen belediyeye bağlı olarak gerçekleştirdiğini ancak belediyeden temizlik ihalesini alan şirketler bünyesinde sigortalı çalışan olarak gösterildiğini, emekli olduğu dönemde davalı …i AŞ’de sigortalı göründüğünü ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti ve fazla çalışma ücretlerinin davalılardan tahsiline karar verilmesi talep ve dava etmiştir.
B)Davalılar cevaplarında özetle:
Davalı …i A.Ş. vekili; davacının 01.01.2004 tarihinden itibaren süreli iş sözleşmeleri ile kesintili olarak çalışmasının bulunduğunu, diğer davalı … Belediye Başkanlığının açmış olduğu temizlik ihalelerinin alındığı dönemlerde ihale süresi boyunca çalıştırmak üzere davacı ile sözleşme yapıldığını, davacının temizlik ihalelerini alan diğer şirketlerdeki çalışmasının kendilerinden talep edilemeyeceği, ihalede temizlik işinde çalışacak olan işçileri belirleme yetkisinin diğer davalı belediyeye ait olduğunu, emeklilik nedeni ile iş akdinin sona erdiğini, ihbar tazminatı talep edemeyeceğini ve davacının davalıyı ibra ettiğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
Davalı … vekili, davalı belediyenin ihale makamı olduğunu, görev alanına giren bütün yerlerin temizlik işini KİK uyarınca ihale yöntemi ile yaptırdığını, iş sahibi olarak diğer davalı ile asıl işveren alt işveren ilişkisininde bulunmadığını, ihale makamı olarak ücret ve tazminatlardan sorumlu tutulamayacağını, temizlik ihalelerini alan firmalarla yapılan sözleşmelerde çalıştırılacak işçilerin mevzuattan doğan tüm alacaklarının firma tarafından karşılanacağının belirtildiği, davacının belediye işçisi olmadığını savunarak, davanın husumetten reddini talep etmiştir
C)Yerel Mahkeme kararının özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlara göre, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Ç)Temyiz:
Karar süresi içinde davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
D)Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalıların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
Davalıların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı, dava dilekçesinde hafta içinde 1 gün tatil yaparak 06:00-15:00 saatleri arasında çalıştığını iddia ederek fazla çalışma ile hafta tatili ücretleri taleplerinde bulunmuş ise de bilirkişi tarafından haftada 14 saat fazla çalışma yaptığı kabul edilerek hesaplama yapılmış ve mahkeme fazla çalışma ücretini hüküm altına almıştır.
Davacının dava dilekçesindeki açıklamasına göre 06:00-15:00 saatleri arasındaki çalışması 9 saat olup, 1 saatlik ara dinlenmenin düşümü ile günlük çalışması 8 saattir. Haftalık çalışma süresi 6 x 8=48 saat olup, haftalık fazla çalışma süresi 48-45=3 saattir. Mahkemece bu şekilde hesaplama yapılması gerekirken talep aşımı ile fazla çalışma süresinin yazılı şekilde hesabı hatalıdır.
3-Dava dilekçesinde davacı, hafta içi 1 gün dinlendiğini belirtmiştir. Hafta tatili ücreti 7. gün çalışma karşılığıdır. Davacı hafta içi 1 gün izin yaptığından, haftada 6 gün çalışmakla hafta tatili ücretine hükmedilmesi hatalıdır.
SONUÇ:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);