Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Hâkimin reddi için ileri sürülen sebepler işin esası yönünden temyiz sebebi olup, HMK’nın 36. maddesinde tanımı yapılan sebeplerden değildir.

20. Hukuk Dairesi         2015/12552 E.  ,  2015/12080 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sırasında davacı vekili tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuştur.
Red talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmiş olmakla, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Taraflar arasında görülen dava sırasında davacı vekili tarafından 05.06.2015 havale tarihli dilekçe ile özetle; “…açtıkları davanın mahkemece iki kez reddedilmesine rağmen Yargıtay 11. Hukuk Dairesince iki kez bozulduğunu, son bozma ilâmından sonra mahkemece bozma ilâmına uyulmasına ve yeniden bilirkişi raporu alınmasına ilişkin davacı vekilinin talebinin reddine karar verildiği, mahkemenin yeniden rapor alınması talebinin reddine ilişkin ara kararının dosya içeriğine uygun olmadığı gibi usûli kazanılmış hakka da aykırı olduğu, mahkeme bozma ilâmına uyduğuna göre bozma ilâmında belirtilen şekilde araştırma yapmakla yükümlü olduğunu, daha önce rapor sunan bilirkişi tarafından ek rapor alınsa da bu ek raporda tazminat istemi yönünden bir değerlendirme yapılmadığı, Yargıtay bozma ilâmından sonra verilen gider avansı ile ilgili kararın 6100 sayılı HMK’nın 448. maddesine açıkça aykırı olduğu, hâkimin bu davayı usûlden reddetmek için bu ara kararı oluşturduğu, hâkimin tarafsızlığı konusunda şüphe uyandırdığı…” gerekçesi ile reddi hâkim talebinde bulunmuştur.
Reddedilen hâkim tarafından, istemin reddinin gerektiği yönünde görüş belirtilmesi üzerine, dosyayı inceleyen merci tarafından reddi hâkim talebinin reddine ve ret talebinde bulunan davacı tarafın HMK’nın 42/4 maddesi uyarınca 1500.-TL disiplin para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin verilen karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Hâkimin reddi için ileri sürülen sebepler işin esası yönünden temyiz sebebi olup, HMK’nın 36. maddesinde tanımı yapılan sebeplerden değildir. Açıklanan nedenlerle yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 03/12/2015 gününde oy birliği ile karar verildi.

);