Yargıtay Kararı

Haklı fesihte hak düşürücü süre, feshe konu olayın olduğu gün değil ertesi gün başlar.

Haklı fesihte hak düşürücü süre, feshe konu olayın olduğu gün değil ertesi gün başlar.

9. Hukuk Dairesi         2017/18806 E.  ,  2020/15270 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin işveren …bünyesinde 05.11.2009 tarihinde makine teknisyeni olarak çalışmaya başladığını, davacının iş akdinin 13/11/2014 tarihinde işverence hiçbir haklı neden gösterilmeksizin feshedildiğini, davacının bu durumu 22.11.2014 tarihinde öğrendiğini ve Bölge Çalışma Müdürlüğü’ ne başvurduğunu, 24.11.2014 tarihli ihtarname keşide ettiğini, davalı tarafından herhangi bir ödeme yapılmadığını, son net çıplak ücretinin aylık 1730,00.-TL olduğunu, ücretin 1000,00.-TL kadarının banka kanalı ile geri kalanının ise elden ödendiğini, soğuk hava deposunun işleyişi gereği ulusal bayram ve genel tatil çalışmasının olduğunu, kullandırılmayan izin ücret alacaklarının olduğunu, işinin özelliği gereği, 24 saat çalışıp 24 saat dinlendirilmek suretiyle vardiyalı şekilde ve hafta tatili olmaksızın kesintisiz olarak çalışmasının olduğunu, yapılan fazla çalışmanın karşılığının ödenmediğini iddia ederek bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının 05.11.2009 tarihinde çalışmaya başladığını, en son aldığı aylık ücreti ise asgari tutar üzerinden olduğunu, davacının işyerinde bir başka çalışan ile kavga ettiğini, davalı şirketçe bu olaydan dolayı 20.11.2014 tarihli ihtarname ile iş akdinin feshedildiğini, feshe konu kavga olayının yargıya taşındığını ve davacının ceza aldığını, feshin haklı olduğunu, 24.12.2012 tarihinden itibaren bünyesinde çalışan işçi sayısını arttıran ve vardiyalı sisteme geçen müvekkili şirkette, fazla çalışmanın tamamen ortadan kalkmış ve yeterli işçi sayısına sahip olduğundan ve işçiler vardiya usulüne göre çalışma yaptığından hiçbir işçi fazla mesaiye kalmadığını, yıllık ücretli izin kaydı belgesinden davacının yıllık izinlerini kullandığının görüleceğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2- Somut uyuşmazlıkta, davacı işçinin iş akdine, işverenin bir başka işçisi ile kavga etmesi nedeniyle haklı nedenle son verildiği savunulmuş, mahkemece feshin altı iş günlük hak düşürücü süre içinde yapılmadığı gerekçesiyle feshin geçersiz olduğu kabul edilerek davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar verilmiştir. Feshe konu kavga olayı 13/11/2016 tarihinde gerçekleşmiş olup davalı işveren tarafından davacının iş akdine 20/11/2016 tarihinde son verilmiştir. Hak düşürücü süre, feshe konu olayın olduğu gün değil ertesi gün başlar. Davalı işverenin 20/11/2016 tarihinde yapmış olduğu feshin, haklı ve süresi içinde yapılmış usule uygun bir fesih bildirimi olduğu anlaşılmakla davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile sonuca gidilmesi hatalı olup bozma nedenidir.
SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09/11/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

);