Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Hastanenin satın alınan malzemelerden sonra bu durumun tahakkuka bağlanıp ödenmesi gerekirken ödenmemesine sonucu ortaya çıkan icra masraf ve vekalet ücretinden bu aşamalarda görevli tüm hastane personelleri sorumludur.

4. Hukuk Dairesi         2014/10164 E.  ,  2014/12815 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Malatya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 23/01/2014
NUMARASI : 2013/37-2014/42

Davacı S.. B.. vekili Avukat H…C.. tarafından, davalılar M.. H.. vdl. aleyhine 10/03/2010 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 23/01/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili ve davalı M.. H.. vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
1-Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
2-Tarafların diğer temyiz itirazlarına gelince;
a-Dava kurum zararının ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece istemin bir bölümü davalı M.. H.. yönünden kabul edilmiş; karar davacı ve davalılardan M.. H.. tarafından temyiz olunmuştur.
Davacı Hazine, Beydağı Devlet Hastanesi tarafından 2006 yılı içinde değişik tarihlerde alınan medikal malzemeleri ve kırtasiye malzemelerine ait faturaların zamanında ödenmemesi nedeni ile işin icraya intikal ettiğini, bu sebeple faiz ve masraf ödemek zorunda kaldığını beyan ederek davalı hastane müdür ve yardımcılarının fazladan ödemek zorunda kaldığı bu tutardan sorumlu tutulmalarını istemiştir.
Davalılar, davacının zarara uğradığını iddia ettiği fatura tarihlerindeki görev ve sorumluluklarının incelenmesi gerektiğini, ayrı ayrı her bir faturanın süresinde ödenmemesinden dolayı işin icraya intikal etmesi ve ödeme emirlerine süresi içinde itiraz edilmemesinin kendi görev ve sorumluluklarında olmadığını savunarak davanın reddini istemişlerdir.
Mahkemece, Dairemizin 2011/10261 Esas ve 2012/4304 Karar sayılı bozma ilamına uyularak davalıların fatura tarihlerindeki görevleri araştırılmış, bilirkişi incelemesi yapılmış nihayetinde, bilirkişi raporları hüküm kurmaya yeterli görülmeyerek, fatura tarihlerinde müdür yardımcısı olan davalıların davacıyı zarara uğratan eylemler konusunda görev ve sorumlulukları olmadığı gerekçesi ile bu davalılar yönünden istemin reddine, hastane müdürü olan davalı M.. H..’nun ise firmalarca fatura edilen ve hastane kayıtlarına giren alacakların süresi içinde tahakkuklarını yaptırmakla sorumlu olmasına rağmen yaptırmaması nedeni ile Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliğinin 147, 5018 sayılı Kanunun 33. maddesi hükümleri uyarınca zarardan sorumlu olduğu, davacının işlemiş faiz nedeni ile fazladan ödemek zorunda kaldığı 10.708,42TL’nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan ödetilmesine karar verilmiştir.
Dosya arasındaki bilgi ve belgelerden, Beydağı Devlet Hastanesinin 29/05/2006 tarih ve 697 sayılı, 11/08/2006 tarih ve 746 sayılı, 14/11/2006 tarih ve 212027 sayılı, 31/07/2006 tarih ve 298509 sayılı, 25/12/2006 tarih 212052 sayılı faturalar ile ihtiyacı olan bir takım medikal malzeme ve kırtasiye malzemesini doğrudan temin yöntemi ile satın aldığı anlaşılmıştır.
Kamu İhale Kanunu uyarınca doğrudan temin yöntemi ile satın alımlarda, malzemenin gerekli servis şefi tarafından istek belgesi ile harcama yetkilisine (hastanelerde başhekime) iletilmesi, başhekimin evrakı hastane idaresine havale etmesi, evrakın doğrudan teminden sorumlu müdür yardımcısına gelerek, onay belgesi ile tekliflerin alınmasından sonra piyasa fiyat araştırması tutanağı düzenlenip yetkililere imzalatılması, uygun teklifi veren firmadan satın alınan malzemelerin ayniyat tesellüm makbuzu ile teslim alınıp ambar kayıtlarına girmesi, buradan istekte bulunan servise belge karşılığı teslim edilip, sonrasında malzeme bedeli olarak ibraz edilen faturaların hastane müdürlüğünce ödeme emri belgesine bağlanarak ödenmesi için saymanlığa gönderilmesi gerekmektedir.
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin hastane müdürlerinin görevleri başlıklı 147/c maddesi uyarınca hastane müdürleri satın alma, depolama, ambar ve depodan çıkış hizmetlerini yakından izler ve gereği gibi yapılmasını sağlar. 148. maddesi uyarınca hastane müdür yardımcıları hastane müdürlerinin görevlerine yardım eder, hastane müdürünün kendisine vereceği idari, mali ve teknik görevlerde kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata göre hizmet görür.
Davalılardan M.. H..’nun 2006 yılı içinde hastane müdür vekili olarak görevli olduğu, 27/02/2007 tarihinden sonra müdür yardımcısı olarak görevine devam ettiği, davalı M.. Y..’ın 19/10/2006 tarihli müdür yardımcıların görev çizelgesinde yapılan değişikliğe kadar hastanenin doğrudan temin ve satın almasından sorumlu olduğu, bu tarihten sonra bu görevin N.. B..ın’a verildiği anlaşılmakta olup bir sonraki görev değişikliğinin ne zaman yapıldığı bildirilmemiştir.
Dosya arasında bulunan idari soruşturma raporunda, ifade veren ayniyat saymanı Hüseyin Alakuş’un dava konusunu oluşturan malzemelerin satın alım işleminin nasıl yürütüldüğü konusunda bilgi sahibi olmadığı ancak faturaların kendisine ecza deposundan zimmet karşılığı teslim edildiği, kendisinin de ayniyat tesellüm makbuzlarını keserek 16/06/2006-07/06/2006-28/12/2006 tarihlerinde doğrudan temin servisine teslim ettiği, aradan uzun bir süre geçtikten sonra faturalara konu malzemelerin doğrudan temin dosyaları olmadığı gerekçesi ile belgelerin 09/01/2007 günü kendisine iade edildiği, Şubat ayı içerisinde de kendisinden hastane müdür yardımcısı M.. A..’nın teslim aldığını bildirdiği görülmüştür.
Olayın gelişim biçimi gözetildiğinde olay tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunu 41. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 12/2 maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 33. maddesi hükümleri uyarınca, davaya konu malzemelerin doğrudan temin usulü ile satın alımı ile faturaların tahakkuka bağlanmayıp işin icraya intikal ettiği tarihe kadar, doğrudan temin ve satın almada evrakların hazırlanması ve işin zamanında ve doğru biçimde yapılmasını denetimden sorumlu görevli tüm hastane personelinin görevlerini ihmal ederek müştereken ve müteselsilen davacı idarenin zarara uğramasına neden oldukları anlaşılmıştır.
Şu durumda, mahkemece, dava konusu edilen faturaların tanzim tarihi ile icraya konuldukları tarihler arasında sırasıyla doğrudan temin ve satın almadan sorumlu müdür yardımcılığı yapmış oldukları anlaşılan davalılar M.. Y.. ve N.. B..in’in aynı tarihler arasında bir süre hastane müdür vekili görevini yürütmüş bulunan M.. H.. ile birlikte davacının zararından sorumlu tutulmamış olmaları doğru olmayıp kararın bozulması gerekmiştir.
b-Mahkemece davacının uğradığı zarar, işin icraya intikal etmesinden ödeme tarihine kadar geçen süre içindeki işlemiş faiz olarak belirlenmiş, icra masraf ve vekalet ücretinin hesaplanmadığı görülmüştür. Faturalara konu malzemelerin doğrudan temin yöntemi ile satın alınmasından sonra tahakkuka bağlanıp ödenmesi gerekirken bu aşamalarda görevli tüm hastane personelinin ihmal ve kayıtsızlıkları sonucu faturalar ödenmeyip işin icraya intikal etmiş bulunmasına göre doğan icra masraf ve vekalet ücretinin de zarar kapsamına dahil edilmesi ve hüküm altına alınması gerektiğinden kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda (2/a) sayılı bentte gösterilen nedenler ile temyiz eden davacı ve davalı M.. H.. yararına, (2/b) sayılı bentte gösterilen nedenle davacı yararına BOZULMASINA, tarafların öteki temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine ve temyiz eden davalıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 02/10/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);