Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Hatalı üretime bilerek devam eden işçinin eylemi doğruluk ve bağlılığa aykırı davranış niteliğinde olup haklı nedenle fesih sebebidir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Tarih : 27.05.2010

Esas No : 2008/28023

Karar No : 2010/14777

Kendi vardiyasına geldiğinde önceki vardiyada yapılan hatalı üretimi fark etmiş, ancak yetkilileri uyararak üretimi durdurmayıp hatalı üretime bilerek devam eden işçinin eylemi doğruluk ve bağlılığa aykırı davranış niteliğinde olup, işveren feshi haklı nedene dayanmaktadır.

İstemin Özeti: Davacı iş sözleşmesinin işverence haklı neden olmaksızın feshedildiğini, kendisinin teslim aldığı vardiyada üretime öncekinde nasılsa öyle devam ettiğini, bir kusur söz konusuysa bunun önceki vardiya çalışanlarından kaynaklandığını belirterek ihbar ve kıdem tazminatının hüküm altına alınmasını istemiştir.

Davalı sözleşmenin haklı nedenlerle feshedildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davacının 23.08.2005 tarihinde gece vardiyasında görevli olduğu, bir önceki vardiyadan süre gelen hatalı imalatın kendi vardiyasında devam ettiği, işverence fesih nedeni olarak işçinin görev yapmaması değil hatalı üretime neden olmasına dayanıldığı Yasa’nın 25/II-h maddesinde yer alan haklı fesih koşulunun olayda gerçekleşmediği gerekçesiyle ihbar ve kıdem tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Karar: İş sözleşmesinin işçinin doğruluk ve bağlılığa aykırı söz veya davranışları sebebiyle işverence haklı feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin II. bendinde, ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığında işverenin haklı fesih imkanının olduğu açıklanmıştır. Yine aynı maddenin II. bendinin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkanı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp; genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkanı tanımaktadır.

Dosya içeriğine göre, gece vardiyasında üretilen torba ağızlarının hatalı olduğu işverence tutanakla belirlenmiş, iş sözleşmesi 4857 sayılı Yasa’nın 25/II. maddesi gereği sona erdirilmiştir.

Davacı savunmasında, vardiyaya geldiğinde torba ağızlarının bir tarafında parça kaldığını gördüğünü, gün içinde çıkan bütün torbaları kontrol ettiğini, hepsinin aynı olduğunu anladığını, kendisine herhangi bir uyarı gelmediğini, diğer vardiyalarda öyle çıktığına göre kendisinin de bu şekilde yapmaya devam ettiğini ifade etmiştir.

Yargılama sırasında dinlenen her iki taraf tanıkları da üretim hatasının önceki vardiyadan kaynaklandığını, davacının ise hatayı fark ederek üretime devam ettiğini söylemiştir.

Davacının işyerindeki kıdemi 5 yılın üzerindedir ve vardiya amiri olarak görev yapmaktadır. Hizmet süresi ve yaptığı işin niteliği belli bir tecrübeyi kazanmış olmasını gerektirmektedir. Oluşan zarar miktarının sonuca etkisi bulunmamaktadır.

Davacı işçi, kendi vardiyasına geldiğinde savunmasında da belirtildiği üzere, önceki vardiyada yapılan hatalı üretimi fark etmiş, ancak yetkilileri uyararak üretimi durdurmamıştır. Hatalı üretime bilerek devam eden işçinin eylemi doğruluk ve bağlılığa aykırı davranış niteliğindedir. İşveren feshi haklı nedene dayanmaktadır. İhbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı bozulmasına oybirliğiyle karar verildi.

);