Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Hava yollarında çalışan işçinin, işveren şirketin anlaşmış olduğu otele telekız çağırmaları işveren açısından geçerli nedenle fesih sebebidir.

9. Hukuk Dairesi         2019/89 E.  ,  2019/10358 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 27. HUKUK DAİRESİ

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
İlk Derece Mahkemesinin red kararına karşı davacı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi davacı avukatının istinaf başvurusunu esastan reddetmiştir.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi’nin kararı süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının davalı THY’de uçak kabin memuru olarak çalışmaya başladığını, iş akdinin hukuka aykırı bir nedenle feshedildiğini, … bulunan otelde uçuş gününü beklemek üzere konakladığını, aynı görevde birlikte çalıştıkları pilot arkadaşı … ile gezmek için dışarı çıktıklarını, bir cafede iki bayan ile tanıştıklarını, kalacak yerleri olmadığı için bayanları otele götürdüklerini, bayanların kendilerine para karşılığı ilişki teklif etmesi üzerine bayanlardan otelden ayrılmalarını istediklerini, arkadaşının otel gece müdürüyle tartışma yaşadığını bu tartışmayı yatıştırmak üzere aşağıya indiğini ancak tartışmanın içinde olmadığını davalı işverenin itibarını zedeleyecek hiçbir davranışta bulunmadığını iddia ederek feshin geçersizliğinin tespitine, davacının işe iadesine, boşta geçen süreye ilişkin 4 aylık ücret ve diğer hakları ile işe iade kararına rağmen işe başlatılmaması halinde 8 aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının davalı ortaklıkta kabin memuru olarak görev yaptığını, davalı THY’nin çalışanlarının konaklama ve kahvaltı masraflarını bizzat karşıladığını ve bunun için anlaşmalar yaptığını, davacının 01/01/2017 tarihindeki … görevi sırasında aynı seferde 2. pilot olarak görev yapan … ile birlikte davalı ortaklığın anlaşmalı olduğu otele cafede tanıştıklarını beyan ettikleri iki kadını sabaha karşı 04:30 sularında para karşılığı cinsel ilişki amacıyla götürdüklerini, kadınlarla para konusunda anlaşmazlık yaşadıklarını, otelin lobisinde tartıştıklarını, otel müdürünün de tartışmaya dahil olduğunu ve durumu davalı ortaklığa bildirdiklerini, bunun üzerine davacının savunmasının alındığını, iş akdinin feshedildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C)İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:
İlk derece mahkemesince, davacı işçiye yapılan fesih bildirimi ile davacının ikinci pilot olan duruşmada tanık olarak dinlenen … ile birlikte yurt dışı uçuşu görevi ile … seferini yaptıktan sonra davalı işveren tarafından davacıların konaklaması ile anlaşma yapılan otele beraberlerinde bayan getirdikleri, daha sonra bayanlar ile aralarında çıkan anlaşmazlık neticesinde tartıştıkları, daha sonra davacı ve dava dışı ikinci pilot ile ile otel resepsiyonu arasında bu husustan dolayı tartışma yaşandığı, durumun otel yönetimi tarafından davalı işverene bildirildiği anlaşılmış, dosya kapsamında bulunan otel tarafından davalıya gönderilen tercümesi yapılmış e-posta ve otel koridor ve resepsiyon bölümünü gösteren güvenlik kamerası kayıtları ile davalı işveren tarafından davacılara görevleri sırasında kalmaları için anlaşılan otele beraberinde bayan getirdikleri, kamera kayıtlarına göre davacı ve beraberindeki bayanın samimi görüntüler verdiği, kuruma yapılan ihbar ile odaya alınan bayanların telekız olduğunun belirtildiği açık olup, davacının aşamalardaki savunma ve davaya yönelik söz konusu bayanları kalacak yerleri olmadığı için odaya aldıkları, daha sonra bayanların cinsel ilişki için kendilerine para teklif ettiği yönündeki beyanların hayatın olağan akışına aykırı olup gerçeği yansıtmadığı, dinlenen tanığın da aynı nedenle işten çıkarıldığı ve davasının bulunduğu bu nedenle beyanlarına itibar edilmesinin mümkün olmadığı, kaldı ki beyanında olayı tevil yollu ikrar ettiği şüphesiz olup davacının davalı işveren tarafından görevi sırasında kendisine sağlanan imkanları suistimal ettiği sabit olup, davalı işverenin yürüttüğü hizmet, marka değeri, ülkeyi temsil eden pozisyonu da göz önüne alındığında eylemin itibar ve imaj kaybına neden olabilecek nitelikte olması nedeniyle davalı işveren tarafından yapılan fesih haklı nedene dayandığı ispat olunmakla davacı tarafça açılan feshin geçersizliği ve işe iade davasının reddine karar verilmiştir.
D) İstinaf başvurusu :
İlk derece mahkemesinin kararına karşı davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.
E) İstinaf Sebepleri:
Davacı vekili istinaf başvurusunda; iş sözleşmesinin haksız olarak fesedildiğini, otelin işyeri sayılamayacağı, davacının resepsiyon görevlileri ile tartışması gibi bir durumun olmadığı, ikinci pilotun otel müdürü ile tartıştığı sırada davacının olayları yatıştırmaya çalıştığı, eylemlerin meydana geldiği zaman davacının çalışmadığı, istirahatli olduğu, eylemlerin özel hayatı ile ilgili olduğunu ileri sürerek davanın kabulüne karar verilmek üzere İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasını istemiştir.
F) Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti :
Bölge Adliye Mahkemesince, …’da bulunan otel ile davalı şirket arasında konaklama amacıyla anlaşma yapıldığı, anlaşma neticesinde personelin bütün masraflarının davalı şirketçe karşılandığı, feshe konu olayın söz konusu otelde gerçekleştiği ve otel yönetimi tarafından olayın davalı şirkete bildirildiği, davacı ile birlikte diğer personelin gece geç saatlerde iki bayanla otele geldiklerini kamara görüntüleriyle sabit olduğu, daha sonra davacı ile diğer personalin otel sorumluları ile tartıştıkları, tartışma olayının yaşandığı otelin davalı şirketin personellerinin kullanımında olan otel olması nedeniyle yaşanan olaylardan diğer personellerin etkilenmemesinin mümkün olmadığı, yaşanan olayın çalışma huzur ve ortamını bozacağı, davalı şirketin ulusal ve uluslar arası alanda faaliyet gösterdiği, yaşanan olayın davalı şirketin ticari itibarını sarsıcı nitelikte olduğu, davacının eylemi bütün halinde değerlendirildiğinde doğruluk ve bağlılık kuralına aykırı hareket ettiği, davalı tarafça yapılan feshin haklı olduğu tespit edilmekle davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
G) Temyiz başvurusu :
Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararına karşı davacı vekili temyiz başvurusunda bulunmuştur.
H) Gerekçe:
Davacının iş akdi İş Kanun’a göre haklı nedenle feshedildiği savunulmuşsa da, davacı ve dava dışı pilot ile başlangıçta iki bayanla yaşadıkları ve sonrasında otel yönetimininde dahil olduğu olaylardan bu otelde konaklamakta olan diğer uçak mürettebatınında etkileneceklerinin aşikar olduğu, dolayısıyla davalı şirket çalışanları arasında söz konusu yaşananların olumsuzluğa yol açacağınında kabulünün gerekeceği, pek tabi ki bu olayların o mürettebat haricinde davalı şirketin diğer çalışanlarıncada duyulması ile davalı işyeri çalışma huzur ve ortamının da olumsuz olarak etkileneceği, davalı … Hava Yolları şirketinin ulusal ve uluslar arası alanda faaliyet gösteren ve dolayısıyla takip edilen bir şirket olması nedeniyle yaşanan olayların şirket tüzel kişiliğinin ticari prestijini sarsıcı ve yine aynı otelde daha sonraki görevlerde konaklayacak uçucu personele karşı bakış açısınıda olumsuz değiştirebilecek mahiyette olduğu, bundan hareketle yaşananların basit olarak özel hayat sınırları içerisinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, tüm bu sebeplerle davacının davranışlarının kabul edilebilir olmadığı, feshin haklı neden ağırlığında olmamakla birlikte artık davalı işverenin davacı ile çalışmaya devam etmesinin kendisinden beklenemeyeceği, feshin geçerli nedene dayandığının kabulünün gerekeceği anlaşıldığından Bölge Adliye Mahkemesi ile İlk Derece Mahkemesinin kararlarının bozularak ortadan kaldırılmasına ve Dairemizce 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/3. maddesi uyarınca aşağıdaki gibi karar vermek gerekmiştir.
Hüküm: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Bölge Adliye Mahkemesi ile İlk Derece Mahkemesinin kararlarının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2- Davanın REDDİNE,
3- Alınması gereken 44,40 TL. karar-ilam harcından davacının yatırdığı 31,40 TL. peşin harcın mahsubu ile bakiye 13,00 TL. karar-ilam harcının davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
4- Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
5- Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 2,725,00 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6- Varsa arta kalan gider avanslarının talepleri halinde taraflara iadesine,
7- Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davacıya iadesine, dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi’’ne gönderilmesine,
Kesin olarak 08.05.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);