Yargıtay Kararı

Her kat maliki anataşınmazında ve diğer bağımsız bölümlere kusuruyla verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.

Her kat maliki anataşınmazında ve diğer bağımsız bölümlere kusuruyla verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.

T.C. YARGITAY
18.Hukuk Dairesi

Esas: 2009/10499
Karar: 2010/4234
Karar Tarihi: 22.03.2010

ÇATININ ONARILMASI VE TAZMİNAT DAVASI – DAVACININ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNDE MEYDANA GELEN ZARARIN TESPİTİ – DAVACI ZARARININ BÜTÜN KAT MALİKLERİNCE ARSA PAYLARI ORANINDA TAHSİLİ GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece davacının bağımsız bölümünde meydana gelen zararın tespiti ile bunun davacı taraf da dahil olmak üzere tüm bağımsız bölüm maliklerinden arsa payları oranında tahsiline karar verilmesi gerekir.

(634 S. K. m. 19)

Dava: Dava dilekçesinde, çatının onarılması ve tazminat istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

YARGITAY KARARI

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Karar: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesinin son fıkrasına göre her kat maliki anataşınmazında ve diğer bağımsız bölümlere kusuruyla verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur. Somut olayda çatının tüm kat maliklerince onarılmasından dolayı burudan sızan suların davacının bağımsız bölümüne zarar verdiği anlaşılmaktadır.

Mahkemece davacının bağımsız bölümünde meydana gelen zararın tespiti ile bunun davacı taraf da dahil olmak üzere tüm bağımsız bölüm maliklerinden arsa payları oranında tahsiline karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 22.03.2010 gününde oy birliği ile karar verildi. (¤¤)

);