Yargıtay Kararı

Hesaplanan fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarından %40 oranında taktiri indirim yapılması hakkın özünü etkileyecek nitelikte yüksektir.

Hesaplanan fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarından %40 oranında taktiri indirim yapılması hakkın özünü etkileyecek nitelikte yüksektir.

9. Hukuk Dairesi         2014/34182 E.  ,  2016/6275 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, iş akdinin haksız ve önelsiz olarak feshedildiği iddiasıyla kıdem ve ihbar tazminatları, yıllık izin ücreti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ile ücret alacaklarına hükmedilmesini istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının izinsiz ve mazeretsiz olarak devamsızlık yaptığını, fazla çalışma ile genel tatil çalışmasının bulunmadığını, yıllık ücretli izinlerini kullandığını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlara ve bilirkişi raporuna dayanılarak fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ile bakiye ücret alacaklarının ödenmemesi nedeniyle davacının iş akdini haklı olarak feshettiği gerekçesiyle kıdem tazminatı ve ücret alacaklarının kabulüne, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil ücretinin kısmen kabulüne, ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı taraf avukatları temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Kıdem ve ihbar tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanununun 32 nci maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. Buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır. Kısaca kıdem tazminatının çıplak ücretten değil giydirilmiş ücretten hesaplanması gerekir.
Dosya içeriğine göre davalı tanıkları dahil yol ve yemek ücretini doğrulamışlardır. Tazminata esas giydirilmiş ücretin tespitinde davalı tanıklarının dahi doğruladığı yemek ve yol ücretinin eklenmemesi hatalıdır.
3- Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bilirkişi tarafından hesaplanan yıllık izin ücreti alacağının hüküm altına alınması gerekirken izin talep formu niteliğinde olan ve içeriğinden izin tarihinden önce düzenlendiği anlaşılan belgeye itibar edilmesi isabetsizdir.
4- Hesaplanan fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarından %40 oranında taktiri indirim yapılması hakkın özünü etkileyecek nitelikte yüksek olup daha makul oranda taktiri indirim yapılmaması da ayrı bir bozma nedenidir.
F)Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 16/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);