Yargıtay Kararı

Hırsızlık suçu teşebbüs aşamasında kalmış ise, etkin pişmanlık hükümleri uygulanmaz.

Hırsızlık suçu teşebbüs aşamasında kalmış ise, etkin pişmanlık hükümleri uygulanmaz.

13. Ceza Dairesi         2018/3620 E.  ,  2018/10901 K.

“İçtihat Metni”

KANUN YARARINA BOZMA
Hırsızlık suçundan sanık …’un, 5237 sayılı Türk Ceza KanuDosya kapsamına göre, Halfeti Asliye Ceza Mahkemesinin 27/02/2018 tarihli ve 2017/52 esas, 2018/53 sayılı kararına karşı Halfeti Cumhuriyet Savclığınca 5237 sayılı Kanun’un 168/2. maddesinin uygulanmadığından bahisle itirazda bulunulması üzerine, merci Şanlıurfa 4. Ağır Ceza Mahkemesince, itirazın yerinde olduğundan bahisle kabulüne karar verilmiş ise de, 5237 sayılı Kanun’un 168. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin, suçun tamamlanmış olması halinde uygulanacağı, sanığın üzerine atılı hırsızlık suçunun ise teşebbüs aşamasında kaldığının anlaşılması karşısında, sanık hakkında hırsızlık suçu açısından hükmolunan cezadan anılan Kanun’un 168. maddesi uyarınca indirim yapılamayacağı gözetilmeden itirazın reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden anılan kararın bozulması gerektiğinin ihbar olunduğu anlaşılmıştır.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Sanığın … içerisinden katılana ait motorsikleti alıp sürükleyerek götürdüğü sırada… mahallesi … petrol önünde görülerek yakalandığı olayda, sanığa yüklenen suç tamamlandığı halde teşebbüsten yazılı şekilde hüküm kurulması hususu da belirlenmiş olup, bu yönden de kanun yararına bozma isteminde bulunulup bulunulmayacağının takdiri için dosyanın Adalet Bakanlığı’na sunulmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na GÖNDERİLMESİNE, 11/07/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

);