Yargıtay Kararı

Hukuk hakimi ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değildir. Fakat ceza mahkemesince belirlenen maddi olgular hukuk hakimini bağlar.

Hukuk hakimi ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değildir. Fakat ceza mahkemesince belirlenen maddi olgular hukuk hakimini bağlar.

4. Hukuk Dairesi         2018/4420 E.  ,  2019/3470 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Asıl ve birleşen davada davacı … vekili Avukat … tarafından, asıl davada davalılar … ve … aleyhine 01/10/2010 gününde verilen dilekçe ile araç mülkiyetinin tespiti ve tescilinin, birleşen davada davalılar … ve diğerleri aleyhine 12/04/2011 gününde verilen dilekçe ile araç bedelinin tahsilinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; asıl davada davalı …’e karşı açılan davanın kabulüne, diğer davalı …’a karşı açılan davanın pasif husumet yokluğundan reddine; birleşen davanın karar verilmesine yer olmadığına dair verilen 12/11/2015 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi asıl ve birleşen davada davalı … vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Asıl dava, yolsuz tescile dayalı aracın mülkiyetinin tespiti ile davacı adına tescili, birleşen dava, araç bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, asıl davada davalı …’a karşı açılan davanın pasif husumet yokluğundan reddine, davalı …’e karşı açılan davanın kabulüyle aracın kaydının iptali ile davacı adına tesciline, birleşen davadaysa; karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş; hüküm, davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili, davacının … Oto Ticaret Merkezinde … Oto ünvanıyla oto alım-satım işiyle iştigal ettiğini, dükkanına gelerek isimlerini… , … ve … olarak beyan eden kişilerin, davacı adına kayıtlı…plaka sayılı BMW marka 2007 model aracı beğenip satın almak istediklerini, pazarlıkta anlaştıklarını, aracın devrinin satış bedeli ödendiğinde yapılması kaydıyla … ile sözleşme tanzim ve imza edildiğini, vade yaklaştığında ödeme yapılmaması ve kendilerine ulaşılamaması üzerine aracın kayıtlı olduğu Esenler Trafik Şube Müdürlüğüne başvurulduğunda, aracın sahte kimlik ve belgelerle davalılardan … adına satılıp… plaka verilerek yeni ruhsat çıkartıldığının öğrenildiğini, …C. Savcılığının 2010/17656 soruşturma sayılı dosyası ile şüpheli davalılar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek asıl davada, dava konusu aracın davalı … adına yapılan tescilinin iptali ile davacı adına tescilini, birleşen davada ise, araç satış bedelinin tahsilini talep etmiştir.
Davalılar, davanın reddi gerektiğini savunmuşlardır.
Mahkemece asıl davada; davalı …’a karşı açılan davanın pasif husumet yokluğundan reddine, davalı …’e karşı açılan davanın kabulü ile; … (Eski … ) plakalı aracın kaydının iptali ile davacı adına tesciline, birleşen davada ise asıl davayla dava konusu aracın tesciline karar verilmiş olmakla araç bedelinin tahsiline yönelik açılan bu davada karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
Dosya kapsamından, davacının davaya konu aracı ruhsat sahibi kendisi kalmak kaydıyla noterden satış yapmadan vadeli olarak sattığı, davalıların vadede ödeme yapmamaları nedeniyle yaptığı araştırmada aracın sahte vekalet ve belgelerle satıldığını öğrenmesi üzerine olayla ilgili davalılar hakkında şikayetçi olduğu, kıymetli evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçundan … C. Başsavcılığının 2010/110233 soruşturma sayılı dosyası ile soruşturma başlatıldığı, yapılan soruşturma sonunda davalılar … ve … hakkında … 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2012/569 esas sayılı davasının açıldığı, bu davanın … 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2014/285 esas sayılı dosyasıyla birleştirilmesine karar verildiği ve … 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2014/285 esas sayılı dosyasının halen derdest olduğu anlaşılmaktadır.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 74. maddesi uyarınca hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de hem ilmi, hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hakimini bağlayacağı kabul edilmektedir. Dava konusu olayın özelliği sebebiyle ceza yargılamasının sonucu beklenilmeli ve tüm kanıtlar birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca göre bir karar verilmelidir. Mahkemece açıklanan yönler gözetilmeyerek, yerinde olmayan gerekçe ile yazılı biçimde karar verilmiş olması, usul ve yasaya uygun olmadığından kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine davalı … vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 20/06/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

);