Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İcra dairesi, ilk ihale alcısının, peşin para veya teminatla ihaleye katılmasına karar verirse; bunun bu ihaleye katılabilmesi için teminat göstermesi gerekir.

12. Hukuk Dairesi         2020/5405 E.  ,  2020/8398 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin davalı ihale alıcısı … tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Şikayet eden hissedarın icra mahkemesine başvurusunda; ilk ihaleye teminatsız katıldığını, taşınmazın kendisine ihale edildiğini ihale bedelini ödemediği gerekçesi ile 08.01.2019 tarihinde İİK.nun 133. maddesine göre yapılan tamamlayıcı ihaleye katılma talebinin ise, icra müdürlüğünce; ancak ihalede teklif ettiği miktar kadar para ya da teminat mektubu sunması şartına bağlandığını, bu nedenle ihaleye katılımının engellendiğini, satışa konu taşınmazda hissedar olduğundan ihaleye teminatsız girebileceğini belirterek ihalenin feshini talep ettiği, mahkemece, davanın kabulüne karar verildiği, ihale alıcısı tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Satış dosyasının incelenmesinde; ortaklığın giderilmesi sureti ile 22.10.2018 tarihinde yapılan ihalede hissedarlardan şikayetçi …’in en yüksek pey sürerek taşınmazı satın aldığı, ihale bedelini yatırmaması üzerine 2. en yüksek pey sürene muhtıra tebliğ edildiği, kabul edilmemesi üzerine İİK’nın 133. maddesine göre yapılan ihale öncesi, satış memurluğunca şikayetçinin kötüniyet ve suistimalinin önlenmesi açısından ihalede teklif ettiği miktar uyarınca peşin para veya banka teminat mektubu sunması halinde ihaleye girmesi yönünde karar verildiği görülmektedir.
İcra dairesi süresinde satış bedelini ödemediği için ihalenin feshine sebebiyet veren ilk ihale alıcısının tamamlayıcı ihaleye katılmamasına karar verebileceği gibi adı geçenin ihaleye peşin para ile girebileceğine de karar verebilir. İcra dairesi, ilk ihale alcısının, peşin para veya teminatla ihaleye katılmasına karar verirse; bunun bu ihaleye katılabilmesi için teminat göstermesi gerekir. Çünkü birinci alıcının, daha önceki ihalenin feshine sebebiyet verdiği gözetildiğinde İİK’nun 133/2. maddesi gereğince iki ihale arasındaki farktan sorumlu olacağından teminat talep edilmesine dair 08.01.2019 tarihli satış memuru kararında usul ve yasaya aykırılık bulunmayıp ihalenin usulüne uygun olduğu anlaşılmıştır.
O halde; başkaca fesih nedeni de olmadığından, şikayetçinin ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile ihalenin feshine yönelik hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Davalının temyiz itirazlarının kabulü ile, … Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nin 02/04/2020 tarih ve 2019/1374 E. – 2020/578 K. sayılı istinaf talebinin reddine ilişkin kararının yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2.maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca KALDIRILMASINA, … 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/05/2019 tarih 2019/82 E.- 2019/729 K. sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 08/10/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi

);