Yargıtay Kararı

İcra takibi kesinleşmesine rağmen, avukatın tahsil işlemleri yapmaması görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur.

İcra takibi kesinleşmesine rağmen, avukatın tahsil işlemleri yapmaması görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur.

5. Ceza Dairesi         2014/6724 E.  ,  2015/13816 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 5 – 2013/147810
MAHKEMESİ : Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 24/12/2012
NUMARASI : 2012/364 Esas, 2012/440 Karar
SUÇ : İhmali davranışla görevi kötüye kullanma

İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Suç tarihinde Ankara Barosuna bağlı avukat olarak çalışan sanığın, 13/10/2008 tarihli vekaletname ile katılanın K.. ve T.. Köyü tüzel kişiliklerinden olan alacağının tahsili amacıyla vekilliğini üstlendiği, Polatlı 2. İcra Dairesinin 2008/2057 ve 2058 sayılı dosyalarında takip talebinde bulunduğu ancak alacak miktarı ve borçlu isimlerinde yanlışlık yaptığı, hatanın fark edilmesi üzerine 2008/2058 sayılı dosyada 26/11/2008 tarihinde borçlu isminde düzeltme yapıldığı ancak bu dosyada borçlunun itirazı üzerine 22/12/2008 tarihinde durdurulmasına karar verildiği halde takibin devamı için gerekli hukuki işlemlerin, 2008/2057 sayılı dosyada ise 19/11/2008 tarihinde takip kesinleştiği halde alacağın tahsili için yapılması gereken haciz ve sonraki işlemlerin yapılmadığı, katılan tarafından azledilmediği gibi istifa etmek suretiyle de vekillik görevi sona ermediği anlaşılan sanığın gerçekleştirdiği hatalı ve yapmadığı hukuki işlemler sonucu katılanın alacağını zamanında elde edememesine sebebiyet vermek suretiyle icrai davranışla görevi kötüye kullanma suçunu işlediği nazara alınmadan dosya kapsamı ve oluşa uygun düşmeyen yanılgılı değerlendirme ve yetersiz gerekçelerle yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, 08/09/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);