Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İcra takibine itiraz edildiği taktirde, takibin durması için icra müdürü kararına gerek yoktur.

12. Hukuk Dairesi         2013/17020 E.  ,  2013/25279 K.

“İçtihat Metni”


ESAS NO : 2013/17020
KARAR NO : 2013/25279


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için  Tetkik Hakimi  tarafından  düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
İİK’nun 66.maddesinde ”müddeti içinde yapılan itiraz takibi durdurur. İtiraz müddetinde değilse alacaklının talebi üzerine icra müdürü takip muamelelerine alacağın tamamı için devam eder. Borçlu, borcun yalnız bir kısmına itirazda bulunmuşsa takibe, kabul ettiği miktar için devam olunur.” düzenlemesine  yer verilmiş olup İİK’nun 66. maddesi uyarınca süresinde yapılan itiraz sonucu takibin kendiliğinden duracağı açikça belirtilmiş olup,bu durumda itiraz üzerine takibin durdurulması için memurlukça bir karar verilmesine gerek yoktur.
Somut olayda genel haciz yolu ile borçlu hakkında başlatılan takipte 7 örnek ödeme emrinin  tebliği üzerine borçlu tarafından süresinde borca ve yetkiye itiraz edildiği, icra müdürlüğünce 23.11.2012 tarihinde takibin yetki yönünden durdurulmasına karar verildiği, alacaklının şikayeti üzerine icra müdürlüğünün durma kararının Van İcra Hukuk Mahkemesi’nin 14.12.2012 tarih ve 2012/260-236 sayılı kararı ile kaldırıldığı  ve takibe devam edildiği, borçlunun icra müdürlüğüne başvurarak borca itirazının halen devam ettiği iddiasıyla takibin durdurulmasına ilişkin talebinin 10.01.2013 tarihinde icra müdürlüğünce  Van İcra Hukuk Mahkemesi’nin 201210/260-236 sayılı kararı gerekçe gösterilerek reddedildiği borçlu tarafından bu kararın şikayet konusu yapıldığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda da açıklandığı gibi itiraz üzerine takibin durması için icra müdürü kararına gerek olmadığından borca ve yetkiye itiraz edilmesi üzerine  takip kendiliğinden durmuş olup, İcra Mahkemesince de sadece yetkiye ilişkin durma kararının kaldırılmasına karar verildiğinden borca itiraz nedeniyle takibin durmaya devam etmesine rağmen devamına yönelik işlemler yapılması doğru değildir.Bu husustaki şikayet bir hakkın yerine getirilmemesine ilişkin olup süresiz şikayete tabi olduğundan, mahkemece takibin durdurulmasına ilişkin istemin kabulü yerine, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. 
SONUÇ  : Borçlunun  temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.07.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);