Yargıtay Kararı

İdari yargının görev alanına giren konularda ilamsız takip yoluna başvurulamaz.

İdari yargının görev alanına giren konularda ilamsız takip yoluna başvurulamaz.

4. Hukuk Dairesi         2018/3701 E.  ,  2018/6394 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacı … vekili Avukat … tarafından, …aleyhine 13/06/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptali istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 05/03/2015 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili; müvekkilinin davalı il özel idaresine devredilen … Belediye Meclisi üyesi olduğunu, Ekim/2010 ayından başlamak üzere Belediye Encümen üyeliği alacağı ile Ocak-Şubat-Mart/2014 Belediye Meclisi toplantı alacağı ve başkan vekilliğine münhasır ücret alacağının kendisine ödenmediğini, bunun üzerine icra takibi başlattığını, ancak itiraz üzerine takibin durduğunu belirterek, … İcra Dairesi’nin 2014/3977 esas sayılı takip dosyasındaki itirazın iptali ile davalının %20 oranında icra inkar tazminatına mahkum edilmesini talep etmiştir.
Davalı, kapatılan Belediye kayıtlarındaki incelemelerin devam ettiğini; davacının hangi aya ait, ne kadar alacağının bulunduğunun da belirlenemediğini, tahsisli alacakların ödenmiş bulunduğunu belirterek, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile davalı borçlunun … İcra Müdürlüğü’nün 2014/3977 esas sayılı takip dosyasındaki itirazının iptaline, takibin 3.732,55 TL asıl alacak miktarı üzerinden devamına, alacak likit olmadığından icra inkar tazminatı isteminin reddine karar verilmiştir.
25/08/2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8. maddesi ile 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 42. maddesine eklenen fıkrada; “İdari yargının görev alanına giren konularda ilamsız takip yoluna başvurulamaz” şeklinde; yine aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9. maddesi ile 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’na eklenen geçici 13. maddede; “İdari yargının görev alanına giren konularda, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılmış ilamsız icra takipleri hakkında, talep üzerine icra müdürünce 42’nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca dosya üzerinden düşme kararı verilir ve karar alacaklıya resen tebliğ edilir. Alacaklı, düşme kararının tebliğinden itibaren yedi gün içinde şikayet yoluna başvurabilir. Düşme kararının kesinleşmesinden itibaren otuz gün içinde idari yargı merciinde dava açılabilir. Düşme talebinin reddine veya düşme kararı hakkındaki şikayetin kabulüne ilişkin karar kesinleşmeden takibe devam edilemez.
Birinci fıkra kapsamındaki ilamsız icra takipleri hakkında açılmış itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davalarında talep üzerine, karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Tarafların yaptığı takip ve yargılama giderleri ile vekalet ücreti üzerlerinde bırakılır. Bu kararın kesinleşmesi üzerine takip dosyası icra müdürlüğüne iade edilir ve takip hakkında birinci fıkra uyarınca işlem yapılır” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Buna göre, dava konusu uyuşmazlık idari yargıyı ilgilendirmektedir. Yargı yolunun caiz olması ise dava şartıdır. (HMK 114/1-b). Dolayısıyla taraflarca talep olmasa bile mahkemece resen gözetilmelidir. Hal böyle olunca, 694 sayılı KHK’nın 8 ve 9. maddeleri kapsamında işlem yapılmak üzere kararın bozulması gerekir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 22/10/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

);