Yargıtay Kararı

İddianamede düzenlenmeyen bir suç hakkında yargılama yapılamaz.

İddianamede düzenlenmeyen bir suç hakkında yargılama yapılamaz.

20. Ceza Dairesi         2016/3009 E.  ,  2017/4251 K.

“İçtihat Metni”

Mahkeme : 16. Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma
Hüküm : Mahkûmiyet

Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Sanıklar … ve … müdafiinin temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına ilişkin isteminin, hükmedilen cezanın süresine göre, 5320 sayılı Kanun’un 8/1, 1412 sayılı CMUK’nın 318 ve CMK’nın 299. maddeleri uyarınca reddine karar verilerek, tüm sanıklar hakkında duruşmasız olarak inceleme yapılmıştır.
Sanık …’e ait olup suçta kullanılan … plakalı aracın değerinin müsaderesi konusunda mahkemesince her zaman hüküm kurulması mümkün görülmüştür,
1- Sanıklar, … ve … hakkındaki uyuşturucu madde ticareti suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde ;
Hükmün temyiz edilmesinden sonra, sanık … tarafından Silivri Ceza İnfaz Kurumu’ndan gönderilen 26.11.2014 havale tarihli dilekçesi ve sonraki tarihli dilekçelerde “hükmün onaylanmasını istiyorum” şeklindeki beyanları temyiz isteğinden vazgeçme niteliğinde olduğundan; Sanık … tarafından Silivri Ceza İnfaz Kurumu’ndan gönderilen 19.09.2016 havale tarihli dilekçesi ve sonraki tarihli dilekçelerdeki “temyizden feragat ediyorum” şeklindeki beyanı ile temyiz isteminden vazgeçmekle,
Sanıklar … ve … hakkında temyizden vazgeçme nedeniyle, hükümlerin İNCELENMESİNE YER OLMADIĞINA,
2- Sanıklar …, … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen beraat hükümlerinin incelenmesinde ;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA,
3- Sanıklar, … ve … hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma; Sanıklar …, …, …, …, …, … …, …, …, hakkındaki uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde :
Sanık …’nın 14.03.2012 tarihli olaya iştirak ettiğine dair savunmasının aksine, her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı delil bulunmadığı anlaşılmış ise de sanığın 12.07.2011 – 13.07.2011 tarihli eylemleri sabit olduğundan TCK’nın 43. maddesinin uygulanmasına ilişkin mahkemenin kabul ve uygulamasında isabetsizlik görülmemiştir.
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlere uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından ; Cumhuriyet savcısının, …, … ,…,…, …, …, …, yönünden aleyhe temyiz itirazları ; sanıklar …, …, …, …, …, …,…, …, …, … müdafileri ile sanıklar …, …, … ve … … temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA,
4-… hakkında 30.09.2012, 01.10.2012 ve 03.10.2012 eylemler nedeniyle zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde :
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilenler dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Sanığın 03.10.2012 tarihinde … isimli kişiye uyuşturucu madde verdiği sabit ise de;

a-Dosya kapsamında hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem yapılan …’ten 30.09.2012 tarihinde yakalanan maddenin analizine ilişkin polis kriminal laboratuarı yada adli tıp kurumundan alınmış bir uzmanlık raporunun bulunmadığı anlaşılmakla, ele geçirilen maddenin analizine ilişkin polis kriminal laboratuvarı yada adli tıp kurumundan alınmış bir uzmanlık raporu bulunup bulunmadığının araştırılması; bulunduğu takdirde onaylı suretinin dosya içine konulması; böyle bir rapor bulunmaması halinde söz konusu maddenin, adli emanetten temini ile maddenin niteliğine ilişkin rapor aldırılarak, sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
b- 30.09.2012 ve 01.10.2012 tarihlerinde sanık …’tan uyuşturucu madde aldığı belirtilen kovuşturma aşamasında tanık olarak dinlenen …, talimatla alınan ifadesinde işlem yapılan kişinin kendisi olmadığını, olayla bir alakasının bulunmadığını beyan etmesi, sanığın tüm aşamalarda ele geçen uyuşturucu maddelerin kendisi tarafından verilmediğini savunması karşısında; …’ün yeniden ifadesine başvurulup, hazırlık tahkikatında …’ün alınan parmak izi ile dinlenilen …’ün parmak izleri ile karşılaştırılması, gerektiğinde resim çektirilerek olay tutanaklarında imzaları bulunan tutanak tanıkları çağrılarak, …’ü teşhis edip edemeyecekleri sorulup, olayla ilgili beyanlarının alınması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
c- 05.02.2012 tarihinde dosyanın diğer sanığı … hakkındaki gerekçede ele geçen maddenin sanık … tarafından verildiği kabul edilmiş ise de sanık … açısından bu olay nedeniyle değerlendirme yapılmadan hüküm kurulması,
Suretiyle yetersiz gerekçe ve eksik araştırma ile sanık hakkında TCK’nın 43. maddesi uygulanarak hüküm kurulması,
Kanuna aykırı, sanık ve müdafinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,
5-… hakkında 04.08.2011, 04.02.2012 ve 05.10.2012 tarihli eylemleri nedeniyle zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde :
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilenler dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Sanık …’un diğer sanık … ile birlikte 04.02.2012 tarihinde tanık olarak dinlenilen …’a uyuşturucu madde verdiği sabit ise de; 04.08.2011 tarihinde sanıktan uyuşturucu aldığını söyleyen …’ın sanıktan aldığını söylediği maddenin ele geçirilmemesi nedeniyle uyuşturucu yada uyarıcı madde olarak kabul edilemeyeceği, 05.10.2012 tarihinde sanığın evinde yapılan aramada ele geçen 35 adet uyuşturucu veya uyarıcı nitelikte olduğu iddia edilen hapların İstanbul Polis Kriminal Laboratuvarı Müdürlüğü’nün 03.12.2012 tarih ve 2012/35180 sayılı raporuna göre uyuşturucu yada uyarıcı nitelikte olmadığı gözetilmeden, TCK’nın 43. maddesi uygulanması,
Kanuna aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,
6- … hakkında 13.02.2012 ve 03.10.2012 tarihli eylemler nedeniyle zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde :
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilenler dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Dosyadaki bilgi ve belgelere göre Serdar’ın 13.02.2012 tarihli uyuşturucu madde ticareti yapma eylemi sabit ise de; hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem yapılan tanık olarak dinlenilen …’ın 03.10.2012 tarihinde sanıktan aldığını söylediği maddelerin ele geçirilmemesi nedeniyle uyuşturucu yada uyarıcı madde olarak kabul edilemeyeceği, sanığın sadece 13.02.2012 tarihinde …’a verdiği ve üzerinde ele geçen esrar nedeniyle uyuşturucu madde ticaretinden mahkûmiyetine karar verilmesi gerekirken, TCK’nın 43. maddesi uyarınca cezanın artırılması,
Kanuna aykırı, sanık ve müdafinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA,
7-… hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde :
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilenler dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Sanığın 10.04.2012 tarihinde Diyarbakır ilinde …’e ait araçta ele geçen esrar’a ortak olmak suretiyle eylemi sabit görülmüş ise de; sonucunda uyuşturucu madde ele geçmeyen, 18.03.2012 ve 30.03.2012 tarihli fiziki takip tutanakları ile içeriğine değişik anlamlar yüklenebilecek telefon görüşmeleri esas alınarak TCK’nın 43. maddesi uyarınca cezanın artırılması,
Kanuna aykırı sanık müdafinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, sanık hakkındaki bozmanın niteliğine, tutuklu kaldığı süreye göre sanığın SALIVERİLMESİNE, başka bir suçtan hükümlü ya da tutuklu bulunmadığı takdirde salıverilmesinin sağlanması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına,
8-… hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde :
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilenler dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Sanığın sadece 13.02.2012 tarihinde …’e verdiği ve aracında ele geçen esrar nedeniyle uyuşturucu madde ticaretinden mahkûmiyetine karar verilmesi gerekirken, içeriğine değişik anlamlar yüklenebilecek, sonucunda uyuşturucu madde yakalanmayan telefon görüşmelerinin başka uyuşturucu madde ticareti yapma suçuna gerekçe gösterilerek TCK’nın 43. maddesi uyarınca cezanın artırılması,
Kanuna aykırı sanık ve müdafinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA,
9-… hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde :
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilenler dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Diğer sanıklar …, … ve …’ın sanık …’den aldığını söyledikleri maddelerin ele geçirilmemesi nedeniyle uyuşturucu yada uyarıcı madde olarak kabul edilemeyeceği, sanığın sadece 14.03.2012 tarihinde Ersin Toklusöz’e verdiği ve üzerinde ele geçen esrar nedeniyle uyuşturucu madde ticaretinden mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken TCK’nın 43. maddesi uyarınca cezanın artırılması,
Kanuna aykırı Cumhuriyet savcısının lehe temyiz itirazları ve sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA,
10-… hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde :
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilenler dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem yapılan tanık …’ın sanıktan aldığını söylediği maddelerin ele geçirilmemesi nedeniyle uyuşturucu yada uyarıcı madde olarak kabul edilemeyeceği, sanığın sadece 15.02.2012 tarihinde …’e verdiği ve üzerinde ele geçen esrar nedeniyle uyuşturucu madde ticaretinden mahkûmiyetine karar verilmesi gerekirken, TCK’nın 43. maddesi uyarınca cezanın artırılması,
Kanuna aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA,
11-… hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde :
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilenler dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Sanığın hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem yapılan tanık … ve …’nin sanıktan aldığını söyledikleri maddelerin ele geçirilmemesi nedeniyle uyuşturucu yada uyarıcı madde olarak kabul edilemeyeceği, sanığın sadece 14.02.2012 tarihinde …’a verdiği ve rızası ile teslim ettiği esrar nedeniyle uyuşturucu madde ticaretinden mahkûmiyetine karar verilmesi gerekirken TCK’nın 43. maddesi uyarınca cezanın artırılması,
Kanuna aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA,
12-… hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde :
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilen dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanığın 06.02.2012 tarihli eylemi sabit ise de; sanıktan uyuşturucu madde aldıkları kabul edilen … ve …’in sanıktan aldıklarını söyledikleri maddelerin ele geçmemiş olması, 05.10.2012 tarihinde sanığın evinde yapılan aramada ele geçen kriminal raporuna göre 0,22 gr olan esrarı sanığın savunmasının aksine kullanmak amacı dışında satmak için bulundurduğuna ilişkin delil bulunmadığı gözetilmeden sanık hakkında TCK’nın 43. maddesi uyarınca cezanın artırılması,
Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA ,
13-… hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde ;
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilen dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Sanığın 16.03.2012 tarihli eylemi sabit ise de; 14.03.2012 tarihinde kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem yapılan …’den ele geçen 4 adet uyuşturucu veya uyarıcı nitelikte olduğu iddia edilen hap hakkında maddenin analizine ilişkin polis kriminal laboratuvarı yada adli tıp kurumundan alınmış bir uzmanlık raporunun bulunmadığı anlaşılmakla,
Ele geçirilen maddenin analizine ilişkin polis kriminal laboratuvarı yada adli tıp kurumundan alınmış bir uzmanlık raporu bulunup bulunmadığının araştırılması; bulunduğu takdirde onaylı suretinin dosya içine konulması; böyle bir rapor bulunmaması halinde söz konusu maddenin, adli emanetten temini ile maddenin niteliğine ilişkin rapor aldırılarak, sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, bu olay nedeniyle zincirleme suç hükümlerinin uygulanma koşulları bulunmadığı halde, TCK’nın 43. maddesi uyarınca cezanın artırılması,
Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısının lehe temyiz itirazları ile sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,
14-…, … hakkındaki uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde :
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilen dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Sanıklar … ve …. birlikte gerçekleştirdikleri 21.01.2012 tarihli uyuşturucu madde ticareti yapma eylemleri sabit ise de;
a-29.04.2012 tarihli fiziki takip tutanağına göre … ve …’a uyuşturucu madde verdiği, sanıklarla birlikte hareket ettiği kabul edilen, yaş küçüklüğü nedeniyle yargılaması ayrı yapıldığı anlaşılan … … hakkında dava açılıp açılmadığının araştırılması, dava açılmış ve dosya derdest ise incelenerek bu dava ile birleştirilmesi, hüküm verilmiş ve kesinleşmiş ise dosyanın getirtilerek bu dosyanın içine konulması ile bu olay yönünden sanıkların hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
b-29.04.2012 tarihinde kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem yapılan … ve …’tan ele geçen bir kısmı TCK’nın 188/4 maddesi kapsamında eroin olduğu belirtilen uyuşturucu nitelikte olduğu iddia edilen maddeler hakkında maddenin analizine ilişkin polis kriminal laboratuvarı yada adli tıp kurumundan alınmış bir uzmanlık raporunun bulunmadığı anlaşılmakla,
Ele geçirilen maddenin analizine ilişkin polis kriminal laboratuvarı yada adli tıp kurumundan alınmış bir uzmanlık raporu bulunup bulunmadığının araştırılması; bulunduğu takdirde onaylı suretinin dosya içine konulması; böyle bir rapor bulunmaması halinde söz konusu maddenin, adli emanetten temini ile maddenin niteliğine ilişkin rapor aldırılarak, sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, bu olay açısından zincirleme suç hükümlerinin uygulanma koşulları bulunmadığı halde, TCK’nın 43. maddesi uyarınca cezanın artırılması,
Kanuna aykırı, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,
15- … hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde ;
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilen dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Sanığın 16.01.2012 tarihli uyuşturucu madde ticareti yapma eylemi sabit ise de; sanığın telefon görüşmelerinde geçen ticari amaçla verdiği kabul olunan uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ele geçmemiş olması, 05.10.2012 tarihinde sanığın evinde yapılan aramada ele geçen 19 adet uyuşturucu nitelikte olduğu iddia olunan hapların İstanbul Polis Kriminal Laboratuvarı Müdürlüğü’nün 03.12.2012 tarih ve 2012/35180 sayılı raporuna göre uyuşturucu yada uyarıcı nitelikte olmadığı belirtilmesine rağmen bir başka sanıktan ele geçen 45 adet hapın sanıktan ele geçtiğinin kabul edilmesi ve aynı kriminal raporuna göre 0,99 gr olduğu belirlenen esrarı sanığın savunmasının aksine kullanmak amacı dışında satmak için bulundurduğuna ilişkin delil bulunmadığı gözetilmeden TCK’nın 43. maddesi uyarınca cezanın artırılması,
Kanuna aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA,
16- Sanık … hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde ;
Hükmün gerekçe bölümünde sanığın soyisminin “…” olarak yazılması mahkemesince düzeltilmesi mümkün maddi hata kabul edilmiştir.
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilenler dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Fiziki takip ve tarassut tutanakları, yakalama tutanakları, sanık savunmaları ve tüm dosya kapsamına göre; kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan haklarındaki dava dosyası ayrılan sanık …’dan 26.01.2012 tarihinde ele geçirilen suç konusu esrarı sanığın sattığı sabit ise de; 05.10.2012 tarihinde sanığın ikametinde yapılan aramada ise net 8 gram esrar ele geçtiği anlaşılmakla; sanığın telefon görüşmelerinde geçen daha önce sattığı kabul edilen maddelerin ele geçmemesi nedeniyle uyuşturucu veya uyarıcı madde olarak kabul edilemeyeceği 05.10.2012 tarihinde kendi ikametinde yapılan arama sonucu bulunan suç konusu uyuşturucu maddelerin temadi nedeniyle tek suç oluşturacağı, bu nedenle zincirleme suçun gerçekleşmediği gözetilmeden, koşulları bulunmadığı halde TCK’nın 43. maddesi uyarınca cezanın artırılması,
Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA,
17- Sanıklar … ve … hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde :
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilenler dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
a-Sanık … açısından, hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem yapılan tanık …’ın sanıktan aldığını söylediği maddelerin ele geçirilmemesi nedeniyle uyuşturucu yada uyarıcı madde olarak kabul edilemeyeceği, sanığın sadece 17.03.2012 tarihinde …’ya verdiği ve üzerinde ele geçen haplar nedeniyle uyuşturucu madde ticaretinden mahkûmiyetine karar verilmesi gerekirken TCK’nın 43. maddesi uyarınca cezanın artırılması,
b- Sanık … açısından, diğer sanık …’ın sanığın almasına yardımcı olduğunu söylediği maddelerin ele geçirilmemesi nedeniyle uyuşturucu yada uyarıcı madde olarak kabul edilemeyeceği, sanığın sadece 11.01.2012 tarihinde …’e verdiği ve aracında ele geçen esrar nedeniyle uyuşturucu madde ticaretinden mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken TCK’nın 43. maddesi uyarınca cezanın artırılması,
c-Sanık …’den 1760 TL ve 1 USD, sanık …’den 1100 TL ele geçmiş olmasına rağmen, “3565.00 TL’nin sanık …’e, 1 USD paranın sanık …’e İadesine” karar verilmiş olması,
Kanuna aykırı Cumhuriyet savcısının müsadere hakkındaki temyiz itirazları ile sanık … ve sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükümlerin BOZULMASINA,
18- … hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde ;
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilen dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
a-15.03.1994 doğumlu olan sanığın sabit görülen 04.02.2012 tarihinde …’a uyuşturucu nitelikte hap verme eylemi sırasında 15-18 yaş grubunda olduğunun gözetilmeksizin, TCK’nın 31/3 maddesi uygulanmamak suretiyle fazla ceza tayini,
b-05.02.2012 tarihinde ele geçen maddeler nedeniyle sanık … hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem yapıldığı anlaşılmakla, sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçundan hakkında dava açılıp açılmadığının araştırılması, dava açılmış ve dosya derdest ise incelenerek bu dava ile birleştirilmesi, hüküm verilmiş ve kesinleşmiş ise dosyanın getirtilerek bu dosyanın içine konulması ile bu olay yönünden sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
c- …’ın soyut nitelikteki daha önceden sanıktan uyuşturucu madde aldığını şeklindeki beyanı esas alınarak sanık hakkında TCK’nın 43. maddesinin uygulanmış olması,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA,
19- … hakkındaki uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde ;
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilen dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
05.10.2012 tarihinde sanığın evinde yapılan aramada ele geçen maddelerin, 03.05.2012 tarihinde sanığın … … verdiği uyuşturucu maddelerden farklı olduğu, bir kısmının TCK’nın 188/4 maddesi kapsamında bulunan eroin olduğu gözetilmeksizin gerekçeli kararda evde ele geçen maddeler nedeniyle TCK’nın 43. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışılmadan yetersiz gerekçe ile hüküm kurulmuş olması,
Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısının aleyhe temyiz itirazları ile sanık ve müdafinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA,
20-… hakkındaki uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde ;
14.03.2012 tarihinde kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem yapılan …’den ele geçen 4 adet uyuşturucu veya uyarıcı nitelikte olduğu iddia edilen hap hakkında maddenin analizine ilişkin polis kriminal laboratuvarı yada adli tıp kurumundan alınmış bir uzmanlık raporunun bulunmadığı anlaşılmakla,
Ele geçirilen maddenin analizine ilişkin polis kriminal laboratuvarı yada adli tıp kurumundan alınmış bir uzmanlık raporu bulunup bulunmadığının araştırılması; bulunduğu takdirde onaylı suretinin dosya içine konulması; böyle bir rapor bulunmaması halinde söz konusu maddenin, adli emanetten temini ile maddenin niteliğine ilişkin rapor aldırılarak, sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısının aleyhe temyiz itirazları ile sanık müdafinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA,
21- …, …, …, …, …, … ve … hakkındaki uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde:
Kendilerinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçmeyen sanıkların savunmalarının aksine, diğer sanıklardan ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgileri bulunduğuna veya bu sanıkların suçlarına iştirak ettiklerine ilişkin, somut olay ve olgularla örtüşmeyen ve maddi bulgularla desteklenmeyen telefon görüşmeleri dışında, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı gibi bir kısım telefon konuşmalarında geçen maddelerin elde edilmemesi nedeniyle uyuşturucu ya da uyarıcı madde olarak kabul edilemeyeceği de gözetilmeden, sanıkların uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan beraatleri yerine mahkûmiyetlerine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısının sanıklar …, … ve … hakkında lehe temyiz itirazları ile sanıklar …, …, …, …, …, …, … müdafilerinin ve sanık …’ın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA, sanık … hakkındaki bozmanın niteliğine göre sanığın SALIVERİLMESİNE, başka bir suçtan hükümlü ya da tutuklu bulunmadığı takdirde salıverilmesinin sağlanması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına,

22- …, … hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde :
a-08.04.2012 tarihinde sanık …’dan; 19.05.2012 tarihinde …’tan, ele geçen uyuşturucu veya uyarıcı nitelikte olduğu iddia edilen haplar hakkında maddenin analizine ilişkin polis kriminal laboratuvarı yada adli tıp kurumundan alınmış bir uzmanlık raporunun bulunmadığı anlaşılmakla,
Ele geçirilen maddenin analizine ilişkin polis kriminal laboratuvarı yada adli tıp kurumundan alınmış bir uzmanlık raporu bulunup bulunmadığının araştırılması; bulunduğu takdirde onaylı suretinin dosya içine konulması; böyle bir rapor bulunmaması halinde söz konusu maddenin, adli emanetten temini ile maddenin niteliğine ilişkin rapor aldırılarak, sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
b- 08.04.2012 tarihinde ele geçen maddeler nedeniyle sanık … hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem yapıldığı anlaşılmakla, sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçundan hakkında dava açılıp açılmadığının araştırılması, dava açılmış ve dosya derdest ise incelenerek bu dava ile birleştirilmesi, hüküm verilmiş ve kesinleşmiş ise dosyanın getirtilerek bu dosyanın içine konulması ile bu olay yönünden sanıkların hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmeden eksik araştırma il yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısının sanık … hakkında lehe temyiz itirazları ile sanık … ve sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükümlerin BOZULMASINA,
23- … hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde ;
a-20.09.2011 tarihinde kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem yapılan …’dan ele geçen uyuşturucu veya uyarıcı nitelikte olduğu iddia edilen madde hakkında maddenin analizine ilişkin polis kriminal laboratuvarı yada adli tıp kurumundan alınmış bir uzmanlık raporunun bulunmadığı anlaşılmakla,
Ele geçirilen maddenin analizine ilişkin polis kriminal laboratuvarı yada adli tıp kurumundan alınmış bir uzmanlık raporu bulunup bulunmadığının araştırılması; bulunduğu takdirde onaylı suretinin dosya içine konulması; böyle bir rapor bulunmaması halinde söz konusu maddenin, adli emanetten temini ile maddenin niteliğine ilişkin rapor aldırılarak, sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Kabule göre ;
b- Sanığın 2011 yılında bir kişiye uyuşturucu madde sattığı yönündeki beyanına dayanılarak, zincirleme şekilde uyuşturucu madde satmak suçundan hüküm kurulmuş ise de, madde ele geçmediği için uyuşturucu yada uyarıcı madde olarak kabul edilemeyeceği ve soyut nitelikteki beyana dayanarak sanık hakkında TCK’nın 43. maddesi uygulanmak suretiyle cezanın artırılması,
Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısının lehe temyiz itirazları ile sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA,
24-… hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde ;
a- Anayasa’nın 141/3 ve CMK 230/1. maddeleri gereğince, hükmün gerekçe bölümünde sanığın lehindeki ve aleyhindeki delillerin belirtilmesi, bu kapsamda tüm delillerin ayrı ayrı tartışılarak değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilenlerin belirlenmesi, ulaşılan kanıya göre sanığın sabit kabul edilen fiilleri açıklanarak bunun nitelendirilmesi, sonucuna göre sanığın hukuksal durumunun saptanması gerektiği gözetilmeden, gerekçesiz olarak hüküm kurulması,

Kabule göre;
b- Sanıktan 01.07.2011 tarihinde … isimli kişiye verdiği iddia olunan maddeden başka madde ele geçmediği, sanığın diğer sanıklardan ele geçen maddelerle irtibatı bulunmamasına rağmen sanık hakkından TCK’nın 43. maddesinin uygulanması suretiyle fazla ceza tayini,
Kanuna aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA,
25-… ve … hakkındaki uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde ;
25.06.2012 tarihinde kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem yapılan …’tan ele geçen uyuşturucu veya uyarıcı nitelikte olduğu iddia edilen madde hakkında maddenin analizine ilişkin polis kriminal laboratuvarı ya da adli tıp kurumundan alınmış bir uzmanlık raporunun bulunmadığı anlaşılmakla,
Ele geçirilen maddenin analizine ilişkin polis kriminal laboratuvarı yada adli tıp kurumundan alınmış bir uzmanlık raporu bulunup bulunmadığının araştırılması; bulunduğu takdirde onaylı suretinin dosya içine konulması; böyle bir rapor bulunmaması halinde söz konusu maddenin, adli emanetten temini ile maddenin niteliğine ilişkin rapor aldırılarak, sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Kanuna aykırı Cumhuriyet savcısının sanıklar … ve … hakkında aleyhe temyiz itirazları ile sanık … ve sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükümlerin BOZULMASINA,
26- … hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde:
a- CMK’nın 170. maddesinin 4. fıkrasında düzenlenen “İddianamede yüklenen suçu oluşturan olaylar, mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanır” ve aynı Kanun’un 225. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Hüküm ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında verilir” hükümlerine aykırı olarak, sanığın eylemlerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 08.01.2013 tarih, 2011/1087 soruşturma ve 2013/28 esas sayılı iddianamesinde gösterilmediğinin anlaşılması karşısında; sanık hakkında yeniden iddianame düzenletilmeden yargılamaya devam edilerek hüküm kurulması,
Kabule göre ;
b- Sanıktan 20.02.2012 tarihinde uyuşturucu madde aldığını belirten hakkında ayrıca kullanmak için uyuşturucu bulundurma suçundan işlem yapılan tanık olarak dinlenilen Sadık Güler’den, sanık İbrahimin sattığı iddia olunan maddelerin ele geçmemesi nedeniyle uyuşturucu yada uyarıcı madde olarak kabul edilemeyeceği gözetilmeden TCK’nın 43. maddesinin uygulanması,
Kanuna aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA,
07.07.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);