Yargıtay Kararı

İİK'nun 89/4. maddesi kapsamında açılacak tazminat davalarında nispi vekalet ücretine takdir edilmelidir.

İİK’nun 89/4. maddesi kapsamında açılacak tazminat davalarında nispi vekalet ücretine takdir edilmelidir.

12. Hukuk Dairesi         2018/11794 E.  ,  2019/1103 K.

“İçtihat Metni”

…..
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
İİK’nun 89/4. maddesi koşullarında açılan tazminat davaları, genel hükümler dairesinde incelenip sonuçlandırılır. Bu nedenle kendisini vekil ile temsil ettiren ve davasında haklı çıkan taraf lehine avukatlık ücret tarifesi uyarınca nispi vekalet ücreti takdir edilmesi gerekir.
Somut olayda, haciz ihbarnamesi gönderilen davalı …….olup, alacaklı tarafından açılan tazminat davası reddedildiğine ve davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğine göre dava…. lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, sanık lehine hükmedilmesi isabetsiz olup, mahkeme kararının bu nedenle bozulması gerekir ise de, anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz isteminin reddi ile …..21.12.2017 tarih ve 2017/ 848 E. – 2017/ 915 K. sayılı kararının hüküm bölümünün 2 nolu bendinde yer alan “sanık” sözcüğünün karar metninden çıkarılmasına, yerine “davalı Elazığspor Kulübü Derneği” sözcüklerinin yazılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/02/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);