Yargıtay Kararı

İİK'nun 89. maddesi uyarınca haciz ihbarnamesi gönderilmek suretiyle maaş haczi yapılamaz.

İİK’nun 89. maddesi uyarınca haciz ihbarnamesi gönderilmek suretiyle maaş haczi yapılamaz.

12. Hukuk Dairesi         2013/29593 E.  ,  2013/35569 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Konya 3. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 03/11/2011
NUMARASI : 2011/803-2011/1238

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 20.06.2013 tarih, 16562/23264 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair karar düzeltme talepleri yerinde değil ise de;
Şikayetçi 3.kişi kendisine İİK’nun 89.maddesine göre gönderilen haciz ihbarnamelerinin usulsüz olduğundan bahisle yaptığı şikayette mahkemece tebligatların usulsüz olduğundan 1.haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihinin 19.07.2011 olarak düzeltilmesine, 2.ve 3.haciz ihbarnamelerinin ise iptaline karar vermiştir. Alacaklı tarafından temyiz üzerine Dairemizce 20.06.2013 tarihli kararında kısaca; haciz ihbarnamesi tebligatları usulsüz olsa bile şikayetçinin 13.06.2011 tarihinde icra müdürlüğüne cevap verdiğini, İİK’nun 16/1.maddesine göre 7 günlük şikayet süresinin başvuru tarihi olan 20.07.2011 tarihine göre geçtiğinden istemin süre aşımından reddi gerektiği yazılarak bozulmuştur.
Borçlunun maaş ve ücret haczinin İİK’nun 355 ve devamı maddeleri hükümlerine göre yapılması gerekir. İİK’nun 355. maddesinde: “Devlet işlerinde veya hususi müesseselerde bulunan borçlu memur veya müstahdemlerin maaş ve ücretlerinden kesilmesi için icra dairelerinden yapılacak tebligatın kanuni muhatapları haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücreti miktarını nihayet bir hafta içinde bildirmeye ve borç bitinceye kadar icra dairesinin tebligatı mucibince haczolunan miktarı tevkif edip hemen daireye göndermeye mecburdurlar.” hükmü yer almaktadır. Buna göre; icra müdürlüğünce, borçlunun çalıştığı işyerine maaş ve ücretin haczedildiğine dair bir haciz yazısı yazılmalıdır.
Somut olayın incelenmesinde,takip dosyasındaki İİK’nun 89.maddesine göre düzenlenen haciz ihbarnamelerinde “Borçlunun sizdeki maaş ve tüm hak ve alacaklarının tamamı”şeklinde yazıldığı görülmektedir. Yukarıda açıklandığı üzere İİK’nun 89. maddesi uyarınca haciz ihbarnamesi gönderilmek suretiyle maaş haczi yapılamaz. Yasanın bu emredici hükmüne aykırılık İİK’nun 16/2 maddesi uyarınca süresiz şikayete tabiidir.
Bu durumda haciz ihbarnamelerindeki maaş haczine ilişkin kısım yönünden istemin kabulü ile diğer alacakları yönünden ise 7 günlük sürede başvuru yapmadığından dolayı istemin reddi gerektiği şeklinde mahkemenin kararı bozulması gerekirken yukarıda yazılı şekilde bozma yapılması doğru olmayıp şikayetçinin karar düzeltme talebinin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ:Şikayetçinin karar düzeltme talebinin kısmen kabulü ile Dairemizin 20.06.2013 tarih ve 2013/16562 E. – 23264 K.sayılı bozma kararının kaldırılmasına, mahkemenin kararının yukarıdaki nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

);