Yargıtay Kararı

İki ayrı vade tarihi bulunan senet kambiyo senedi değildir.

İki ayrı vade tarihi bulunan senet kambiyo senedi değildir.

19. Hukuk Dairesi         2018/1106 E.  ,  2019/3637 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının bozmaya uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.
– KARAR –
Davacı vekili, davacının adi yazılı senede dayalı alacağın tahsili için giriştiği icra takibinin davalının itirazı üzerine durduğunu ileri sürerek itirazın iptaline, takibin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, takibe konu senet metninde … Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili kılındığını, bu nedenle … İcra Müdürlüğünde başlatılan takibin yetkisiz icra müdürlüğünce başlatıldığını, dava konusu bonoya dayalı başlatılan takibe yapılan şikayet sonucu bononun iptaline karar verildiğini, teminat amaçlı verilen senedin anlaşmaya aykırı doldurulduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece yapılan yargılama sonucunda, HMK’nın 17. maddesi uyarınca … İcra Dairesinin yetkili olmadığı, davalının yetki itirazının yerinde olduğu gerekçesiyle dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizin 10.06.2016 tarih 2016/2744 E. 2016/10424 K. sayılı ilamı ile “Takip dayanağı belge davalı borçlu tarafından kabul edilmekte ve davacının talebi bir para alacağına yönelik bulunmaktadır. Hal böyle olunca, mahkemece taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinin varlığı kabul edilerek BK.’nun 73. maddesi (TBK.’nun 89. maddesi ) uyarınca, davacının ikametgahı mahkemelerinin yetkili olduğu gözetilerek, işin esası hakkında taraf delilleri toplanıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.” gerekçesiyle bozulmuştur.
Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda, davalı tarafca davaya konu bononun anlaşmaya aykırı doldurulduğu ve bononun teminat amacıyla verildiği yönündeki iddialarına ilişkin olarak bu yönde yazılı bir delil sunulmadığı, davaya konu icra takip dosyasına dayanak yapılan bononun TTK 776’da belirtilen tüm zorunlu unsurları taşıdığı ve bu nedenle geçerli bulunduğu davalının ispat yükümlülüğünü yerine getirmediği, alacağın likit bilinebilir olduğu gerekçesiyle davanın kabulü ile davalının … 22.İcra Dairesinin 2015/1475 Esas sayılı icra dosyasına itirazının iptali ile anılan takibin 240.000,00-TL asıl alacak üzerinden takip tarihinden itibaren TL cinsinden işleyecek yasal faizi ile birlikte devamına, hüküm altına alınan alacağın %20 si oranında hesaplanan 48.000,00 TL icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Dava, adi senede dayalı alacağın tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Davaya konu senette iki ayrı vade tarihi olması nedeniyle kambiyo senedi niteliğinde olmadığından, adi senet olarak kabulü gerekir. Adi belgenin doğrudan davalı tarafından davacıya verilmesi nedeniyle davalının borçlu olmadığını yazılı delille ispatlaması gerekir. Davalı, borçlu olmadığını yazılı delille ispatlayamadığından davanın kabulü yerinde ise de mahkeme karar gerekçesinde takip konusu senedin kambiyo senedi niteğinde olduğunun kabulü doğru olmayıp, sonucu itibariyle mahkeme kararı doğru olduğundan mahkeme gerekçesinin yukarıda belirtilen gerekçe doğrultusunda hükmün gerekçesi değiştirilmek suretiyle 6100 sayılı HMK’nun 3.maddesi ve 5236 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 5236 sayılı Kanunun 16. maddesiyle değiştirilmeden önceki 438 /son maddesi gereğince düzeltilerek onanmasına karar verilmesi uygun görülmüştür.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın gerekçesinin değiştirilerek belirtilen gerekçelerle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin harcın istek halinde temyiz eden davalıya iadesine, 30/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);