Yargıtay Kararı

İlamın kişiler hukukuna ilişkin, kayıt ve sicillerde değişiklik yaratan ilam niteliğinde olduğu anlaşılmakla kesinleşmeden takibe konu edilmesi mümkün değildir.

İlamın kişiler hukukuna ilişkin, kayıt ve sicillerde değişiklik yaratan ilam niteliğinde olduğu anlaşılmakla kesinleşmeden takibe konu edilmesi mümkün değildir.

12. Hukuk Dairesi         2020/1030 E.  ,  2020/9295 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
İlamlı icra takibinde; borçluların icra mahkemesine başvurusunda; sair şikayetleri ile birlikte takip dayanağı olan ilamın taraflarca imzalanan ticari şirket hisse devri sözleşmesine ilişkin olduğundan kesinleşmeden icra takibine konulamayacağını ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, mahkemece şikayetin kısmen kabul kısmen reddine, karar verildiği, borçluların istinaf yoluna başvurması üzerine Bölge Adliye Mahkemesince şikayetin kabulü ile mahkemece verilen kararın kaldırıldığı ve dosyanın uygun şekilde inceleme yapılarak yeniden bir karar verilmek üzere mahkemeye gönderilmesine hükmedildiği anlaşılmaktadır. Sonrasında mahkemece yeniden yapılan inceleme neticesinde; şikayetin kısmen kabul, kısmen reddine, takibe dayanak ilamın kesinleşmemesi nedeniyle takibin iptali talebinin reddine, icra emrinin sadece “Aracı Kurum … Yatırım Menkul Değerleri Anonim Şirketinde bulunan hisselerin alacaklıya devri talebi” yönünden iptaline karar verildiği, borçluların tekrar istinaf kanun yoluna başvurmaları üzerine Bölge Adliye Mahkemesince; başvurunun esastan reddine hükmedildiği, karara karşı borçluların temyiz talebinde bulundukları görülmektedir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 367/1. maddesi gereğince, temyiz kararın icrasını durdurmaz. Yani kural olarak kararın kesinleşmemiş olması, kararın yerine getirilmesini önlemez. Ancak, bazı istisnai durumlarda ilam kesinleşmedikçe icraya konulamaz.
Aynı maddenin 2. fıkrası gereğince kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe infaz edilemez.
Somut olayda, takip dayanağı … 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 28.03.2019 tarih ve 2018/827 esas, 2019/300 karar sayılı ilamında, “…1- Davacı tarafın davasının kabulü ile; dava konusu … İplik Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin davalı
… Yatırım Holding A.Ş. de birleşmesi neticesinde davalı …Ş. de davalı … adına kayıtlı 30.477.305.900 Adet hissenin davacı … adına, 6.099.623.400 Adet hissenin davacı … adına, davalı …nin hissedarı oldukları şeklinde pay defterine, Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdindeki sicil kaydına ve merkezi kayıt kuruluşu nezdindeki kayıt sistemine kaydına…” şeklinde hüküm kurulduğu, takip tarihi olan 14/05/2019 tarihi itibariyle dayanak ilamın kesinleşmemiş olduğu görülmektedir.
Takip talebi ve buna uygun olarak düzenlenen icra emrinin incelenmesinde, borçluların anonim şirket olduğu, takip dayanağı ilamda şirketlerin birleşmesi neticesinde birtakım hisselerin alacaklılar adına pay defterine, Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdindeki sicil kaydına ve Merkezi Kayıt kuruluşu nezdindeki kayıt sistemine kaydına karar verildiği, ilamın kişiler hukukuna ilişkin, kayıt ve sicillerde değişiklik yaratan ilam niteliğinde olduğu anlaşılmakla kesinleşmeden takibe konu edilmesi mümkün değildir.
O halde, yukarıda açıklanan gerekçeyle, mahkemece şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılarak ilk derece mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Borçluların temyiz isteminin kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, … Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi’nin istinaf talebinin esastan reddine ilişkin 29.11.2019 tarih ve 2019/2195 E. – 2019/2333 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA ve … 18. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 02.08.2019 tarih, 2019/684 E. – 2019/709 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin de, Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine 04/11/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

);