Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İmzaya itiraz, HMK anlamında dava olmadığından davanın geri alınması söz konusu olamaz.

12. Hukuk Dairesi         2014/4502 E.  ,  2014/7415 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İstanbul 2. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 20/11/2013
NUMARASI : 2013/836-2013/1387

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
İmzaya itiraz, HMK anlamında dava olmadığından davanın geri alınması söz konusu olamaz. Borçlunun “imzaya itirazımızı atiye bırakıyoruz” beyanından anlaşılması gereken, imzaya itirazın geri alınması itirazdan vazgeçme niteliğinde olup, temyiz edenin sıfatına, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK. 366. ve HUMK. 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 25,20 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);