Yargıtay Kararı

İş akdinin işçi tarafından haklı nedenle feshi durumunda, işçi işsizlik maaşına hak kazanır.

İş akdinin işçi tarafından haklı nedenle feshi durumunda, işçi işsizlik maaşına hak kazanır.

9. Hukuk Dairesi         2017/12072 E.  ,  2019/12091 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, davalı … Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından haksız olarak 23/06/2015 tarihinde işten çıkartıldığını, hastalığı nedeni ile doktora gittiğini 10 gün rapor verildiğini, rapor bitiminde 12/06/2015 tarihinde tekrar doktora gittiğini ve 10 gün daha rapor verildiğini, 22/06/2015 tarihinde işe gittiğinde işine son verileceği söylenerek işbaşı yaptırılmadığını, ücret, prim, ikramiye, fazla mesai, ücretli izin alacağı, kıdem ve ihbar tazminatı alacağının ödenmediğini, kurumun işsizlik maaşı bağlamadığını ileri sürerek, kötü niyet tazminatı, işsizlik ödeneği alacağını talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı … vekili, davacının (29) iş koduyla işten çıkarıldığını, davacının işsizlik ödeneği şartlarını yerine getirmediğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Davalı … Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili, davacının iş akdinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II(g) maddesine göre haklı nedenle fesihedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:
Mahkemece, davacının 4857 sayılı Yasa’nın 18, 19, 20 ve 21. maddelerinde düzenenlenen iş güvencesi kapsamında olduğu gerekçesiyle kötüniyet tazminatının, fesih gerekçesi itibariyle davacının 4447 sayılı Kanun’un 51. maddesi uyarınca işsizlik ödeneğinden yararlanmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle işsizlik ödeneği talebinin reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
4447 sayılı Kanun’un işsizlik ödeneğine hak kazanmanın şartlarını düzenleyen 51. maddesinde; “Bu Kanun uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona erenler, Kuruma süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri ve bu Kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar.” denildikten sonra (b) bendinde işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 16’ncı maddesinin (I), (II) ve (III) numaralı bentleri (4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinin (I), (II) ve (III) numaralı bentleri) belirtilmiştir.
Davacınin iş akdinin haksız olarak fehedildiğini ileri sürerek tazminat ve işçilik alacaklarını talep ettiği Mersin 2. İş Mahkemesi’nin 2015/502 Esas sayılı dosyasında, mahkemece aynen “dosyadaki bilgi, belge ve deliller göz önüne alındığında iş sözleşmesinin davacı tarafından 23/06/2015 tarihinde fazla çalışma ücreti ve genel tatil ücreti alacağının ödenmemesi sebebiyle eylemli olarak ve haklı nedenle feshedildiği sonucuna ulaşılmaktadır.” gerekçesiyle davacının kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verilmiş, davacının temyizi üzerine işbu dosya ile aynı gün Dairemiz incelemesinden geçen karar, onanarak kesinleşmiştir.
Buna göre, davacının iş akdini haklı nedenle feshettiğinin tespit edildiği Mersin 2. İş Mahkemesi’nin 09.06.2016 tarih ve 2015/502 E., 2016/351 K. sayılı kararı Dairemiz incelemesinden geçerek kesinleştiğinden, 4447 sayılı Kanun’un 51/b maddesi uyarınca davacının işsizlik ödeneği talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 27.05.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);