Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İş Kanunu’nun 26. Maddesindeki 6 günlük hak düşümü süresi aynı Kanun 25. Maddesindeki haklı fesih kapsamında devreye sokulacak olan kuralıdır.

T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi

Esas No:2009/42026
Karar No:2010/38109
K. Tarihi:16.12.2010

Özet:

İş Kanunu’nun 26. Maddesindeki 6 günlük hak düşümü süresi aynı Kanun 25. Maddesindeki haklı fesih kapsamında devreye sokulacak olan kuralıdır.

Geçerli-geçersiz fesih ve işe iade iddialarında 6 günlük hak düşümü süresine uyulmaksızın da geçerli fesih gerçekleşmesi mümkündür.

Davalı vekili, davacıyla süreli sözleşme yapılmış olduğunu ve davacının bir bayanlar oteldi kalarak masraf bildirimine bu otel harcamalarını da kattığının anlaşıldığını bu nedenle davacıya sözleşmesinin yenilenmeyeceğinin bildirilmiş olduğunu belirterek davanın reddi gerekeceğinin savunmuştur.

Mahkemece davalı işveren tarafından davacının iş akdinin geçerli bir nedene dayalı olarak feshedildiğinin ispat edilemediği gerekçesiyle davanın kabulüne

karar verilmiştir.

Kararı davalı vekili tarafından temyiz etmiştir.

Dosya kapsamına göre, feshe dayanarak teşkil eden olayın meydana geliş şekli ve davacı işçinin savunmasının alınma tarihinden itibaren 6 iş günü içerisinde akit haklı nedenle feshedilmemişse de, otel kayıtları, masraflara dair faturalar ve davacının alınan savunmasındaki tevil yollu anlatımları nazara alındığında, feshe neden olan eylemin iş düzenini bozucu nitelik taşıdığı anlaşılmakla bu olayın geçerli fesih nedeni kabul edilerek işe iadeye dair talebin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olup 4857 sayılı İş Yasası’nın 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

1-Mahkemenin    kakarının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-Davanın    REDDİNE,

3-Harç    peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4-Davacının    yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 30.00 yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

5-Karar    tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.100 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6-Peşin    alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,

Kesin olarak 16.12.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

);