Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İş sözleşmesi işçinin davranışlarından dolayı feshedildiğine göre, fesihten önce işçinin savunmasının alınması gerekir.

T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi

Esas No:2009/20438
Karar No:2010/14394
K. Tarihi:24.5.2010

Özet:

İşçiye ihbar tazminatı ödendiğine göre feshin haklı nedene dayanmadığı işverenin de kabulündendir. Zira iş akdi haklı sebeple feshedilen işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz.

İş sözleşmesi işçinin davranışlarından dolayı feshedildiğine göre, fesihten önce işçinin savunmasının alınması gerekir. Eğer fesihten önce işçiden savunma alınmamış ise fesih geçersiz sayılır. Savunma alınırken; işçi fesihten önce savunmaya davet edilmeli, davet yazısında işten çıkarma sebebi açık ve kesin olarak belirtilmeli, makul bir süre verilerek savunma alınmalıdır. Fesih bildirimiyle veya fesihten sonra savunma alınamaz.

Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Hüküm süresi için de davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

YARGITAY KARARI

Davacı vekili, davacı işçinin iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan ve savunması alınmadan feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı işveren vekili, davacının işyerinden amiri ve çalışanlar ile gereksiz tartışmalar girmesi, görevlerini eksik yapması ve uyarılara rağmen devam etmesi nedeni ile haklı olarak feshedildiğinin, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, davacının davalı işyerinde sürekli tartışma çıkararak çalışanları huzursuz etmesi, kendisine verilen görevleri gereği gibi yerine getirmemesi gibi davranışlarda bulunduğu, düzeltmesi için savunmasının alındığı, herhangi bir düzeltme olmadığı, iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haklı olarak feshedildiği; davalı tarafından davacının iş sözleşmesinin haklı ve geçerli nedenlerle feshedildiğini kanıtladığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.4857 İş Kanunu’nun 19. maddesine göre “Hakkında iddialara karşı savunması alınmadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışına veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak işverenin 25. maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih haklı saklıdır”. Bu hükümle işçinin savunmasının alınması, işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle iş sözleşmesinin feshi için şart olarak ön görülmüş ve salt işçinin savunmasının alınmamasının tek başına süreli feshin geçersizliği sonucu doğuracağını ifade edilmiştir. İşverene savunma alma yükümlülüğünü, sadece iş sözleşmesinin feshinden önce yüklemektedir. İşçiye ihtar verilirken ise bu şekilde bir yükümlülük yüklememektedir. Dolayısıyla, işçiye davranışı nedeniyle ihtar verilirken, savunmasının alınmaması ihtarı geçersiz kılmaz. İşçini savunması, sözleşmenin feshinden önce alınmalıdır. İşçi fesihten önce savunma vermeye davet edilmeli, davet yazısında davranışı nedeniyle işten çıkartma sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilmeli, makul bir süre önceden belirtilen yer, gün ve saatte hazır bulunması, bulunmadığı takdirde yazılı bir savunma verebileceğinin; bildirilen yerde belirtilen gün ve saatte hazır bulunmadığı ve de buna rağmen yazılı bir savunma vermediği takdirde savunma vermekten vazgeçmiş sayılacağının kendisine hatırlatılması şarttır. F**** *** birlikte veya fesihten sonra savunma istenmesi feshi geçersiz kılar. Keza, ihbar önel süreleri içinde savunma alınması da feshin geçersiz olması sonucunu doğurur. (Dairemizin 15.09.2008 gün ve 2008/1868 Esas , 2008/23538 Karar sayılı ilamı)Dosya içeriğine göre davalı işveren davacı işçinin iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca işyerinde tartışmalara girmesi ve görevlerini eksik yapması nedeni ile davranışlarından kaynaklanan nedenlerle feshetmiş, ihbar tazminatını ödemiştir. Feshin haklı nedene dayanmadığı işvereninde kabulündedir. Davacının iş sözleşmesi davranışlarından kaynaklanan nedenle feshedildiğine göre fesihten önce savunmasının alınması gerekirdi. Ancak davacı işçinin fesihten önce savunmasının alınmadığı anlaşılmaktadır. Fesihten önce savunma alınmaması feshi geçersiz kılar. Davanın kabulü yerine yazılı şekilde reddi hatalıdır.

4857 sayılı İş Yasası’nın 20/3. maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile ;

1-    Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-    Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının ÎŞE İADESİNE,

3-    Davacının yasal bir süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,

4-    Davacı işçini işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilini GEREKTİĞİNE,

5-    Harcın peşin alınandan yeniden alınmasına yer olmadığına,

6-    Davacının yapmış olduğu 60,00.-TL. yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

7-    Karar tarihinde yürürlülükte bulunan tarifeye göre 1.000.- TL. ücreti vekaleten davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8-    Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, kesin olarak 24.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);