Yargıtay Kararı

İş sözleşmesinde işverenin nakil yetkisi olsa dahi naklin objektif nedenlere dayandırılması gerekir.

İş sözleşmesinde işverenin nakil yetkisi olsa dahi naklin objektif nedenlere dayandırılması gerekir.

9. Hukuk Dairesi         2015/26074 E.  ,  2019/19343 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili özetle; müvekkilinin davalı işyerinde 16.09.2010-10.10.2011 ve 06.12.2012-04.03.2014 tarihleri arası beton mikser operatörü olarak çalıştığını, davacının maaşının SGK’na eksik bildirildiğini, fazla mesai, tatil çalışması alacaklarının ödenmediğini, geçmiş dönem ücretlerinden kesintiler yapıldığını ve bunların ödenmediğini 5 arkadaşı ile birlikte işyerine bildirmesine rağmen bu usulsüzlüklerin düzeltilmediğini, davacının bu taleplerinin sürmesi üzerine 04.03.2014 tarihinde iş yerine gittiğinde şirket yetkililerinin davacının ve diğer 5 çalışanın aracının Gebze’de ki şantiyeye gönderildiğini ve iş veremeyeceklerini söyleyerek davacı … diğer 5 çalışanın iş akdini feshettiklerini, davacının her gün 07:30 dan gece 23:00-24.00 saatlerine kadar Cumartesi ve Pazar günleri ile genel tatiller dahil olmak üzere devamlı surette çalıştığını, en son aylık net ücretinin 2.300,00.TL olduğunu, davacıya yemek, servis hizmeti verildiğini iddia ederek; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti ve ödenmeyen ücret alacaklarının faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili özetle; davacının müvekkili şirketin … Tesisinde çalıştığını, çalıştığı yerlerdeki santralin kaldırılması neticesinde İşçilerin Gebze Tesisine geçirildiğini, davacının birkaç arkadaşı ile Gebze tesisinde çalışacağını beyan ettiğini, ancak davacının ne Gebze tesisine ne de çalıştıkları tesise gitmediğini, gelmediği günler için tutanak tutulduğunu, çıkış yapılmadan önce davacıya ulaşılmaya çalışıldığını, davacının “Gebze’ye gitmek istemediğini işe gelemeyeceğini” beyan ettiğini, işyeri değişikliği yapılan iki yerin mesafesinin birbirine çok yakın olduğunu, davacının Pendik’de ikamet ettiğini, davacının çalışma saatlerinin 08:00-17:00 arasında olduğunu, bu saatleri aşan her çalışmada sefer başı sefer parası ödendiğini, sefer primleri ile davacının fazla çalışma yaptığında çalışmasının karşılığını maaşına ek olarak ay sonunda aldığını, işin gerektirdiği durumlarda gece çalışılan zamanlar nedeniyle bir sonraki gün işçinin işe geç gelmesi uygulamasıyla serbest zaman kullandırıldığını, isçilerin siparişe göre ve istedikleri takdirde ek sefer attıklarını, bu seferler için sefer başına 6,00 TL ödendiğini,her işçinin haftada bir gün izin kullandığını, bu durumun puantaj cetvelinde görüldüğünü, iş yerinde dini ve milli bayramlarda çalışma olmadığını, ücret artışlarıyla birlikte davacının fesih tarihindeki brüt ücretinin 1.155,00 TL, net 950,00 TL olduğunu savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Somut uyuşmazlıkta; dosyadaki bilgi ve belgeler ile özellikle tanık beyanlarından; davalıya ait …/…’daki şantiyede çalışan davacının Gebze’deki şantiyeye nakledilmek istendiği, davacının bunu kabul etmemesi üzerine de davalı işverence işten çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Davacının işyerinin değişmesi işçi açısından aleyhe değişiklik olup, davacı işçi bunu kabul etmek zorunda değildir. Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinde, işverenin nakil yetkisinin olması, işveren tarafından bu değişiklik objektif nedenlerle ortaya konulamadığı sürece sonuca etki etmeyecektir.
Sonuç itibariyle davalı işveren fesihte haklı olduğunu ispat edemediğinden, davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken, yazılı gerekçeyle reddi hatalıdır.
F)Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 07.11.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);