Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçi hakkında devam eden ceza dosyası sonuçlanmadan işçinin sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmesi hatalıdır.

9. Hukuk Dairesi         2015/3427 E.  ,  2016/13506 K.

“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, iş akdinin haksız olarak feshedildiğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı işçinin iş sözleşmesinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanılacak şekilde sona erdirilip erdirilmediği hususu taraflar arasında ihtilaflıdır.
Davacı iş akdinin haksız olarak feshedildiğini bildirmiş,davalı ise 1993 yılından itibaren davalı kurum nezdinde çalışan davacının Türk Hava Kurumu müfettiş raporunda,kendi savunmasında da belirttiği üzere işlemleri yanlış ve zamanında yapmamasından dolayı 18.036,00 TL kasa açığına sebebiyet verdiğini bu nedenle iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini kıdem ihbar tazminatı talep hakkının olmadığını bildirmiştir.Mahkemece tanık beyanları,bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre davalı nezdinde sayman olarak çalışan davacının kasada açık vermesi sebebiyle işten çıkarıldığı ve hakkında ceza davaları açıldığı gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
Davalı tarafın şikayeti sonucunda…. Başsavcılığının 2011/3353 hazırlık esasında soruşturma yapıldığı,davacının 2009 yılında yapılan denetimlerde kasada bulunan 18.036,00 TL parayı sahiplendiği,denetim sonucunda bu paranın davacı tarafından davalı kuruma ödendiği davacının bu şekildeki eylemi ile üzerine atılı hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında kamu davası açıldığı,….. Asliye Ceza Mahkemesinin 2011/175 Esas Sayılı dosyasında davacı hakkında yapılan yargılama sonucunda kast yokluğu sebebiyle sanık davacının beraatine karar verildiği dosyanın ise temyiz incelemesinde olduğu anlaşılmıştır.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 165 inci maddesi gereğince bir davada hüküm verilebilmesi başka bir davaya, idari makamın tespitine yahut dava konusuyla ilgili hukukî ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen veya tamamen bağlıysa, mahkemece o davanın sonuçlanmasına veya idari makamın kararına kadar yargılama bekletilebilir.
Davalı işveren tarafından iş akdinin feshine gerekçe gösterilen güveni kötüye kullanma olayının gerçekleşip gerçekleşmediği, dolayısı ile feshin haklı nedene dayanıp dayanmadığı, derdest olan iş bu ceza davasının sonucuna bağlıdır. Mahkeme gerekçesinde davacı hakkında ceza davası açılmış olmasından hareketle henüz hakkında hüküm verilmeyen davacının iş akdinin işveren tarafından haklı feshedildiğinin kabulü hatalıdır. Mahkemece …. Asliye Ceza Mahkemesinin 2011/175 Esas sayılı dosyasının sonucu bekletici mesele yapılmalı ve mahkeme kararının sonucuna göre fesih hususu değerlendirilmelidir.
Mahkemece ceza davasının bekletici mesele yapılmaması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 06.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);