Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçi işe iade davasında kararın kesinleştiğini uyap üzerinden görmüş ve işverene başvuru yapmış ise, yapılan başvuru usule uygundur.

9. Hukuk Dairesi         2016/16190 E.  ,  2020/4836 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davalı işverenlik nezdinde çalışmakta iken iş akdinin feshedildiğini, İstanbul Anadolu 16. İş Mahkemesinin 2013/537 esas sayılı dosyası ile işe iade davası açıldığını, işe iadesine karar verildiğini ve kararın Yargıtayca onanarak kesinleştiğini, yasal süresi içinde işe iade talebinde bulunduğunu, ihtarların tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde davalı şirketin müvekkilini işe başlatmadığını, bu sebeple mahkemece hükmedilen tazminatlar ile boşta geçen süreler, kıdem ve ihbar tazminatı alacakları için icra takibinde bulunulduğunu, davalı şirketin haksız olarak borca itiraz ettiğini iddia ederek itirazın iptalini ve takibin devamına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, İstanbul Anadolu 16. İş Mahkemesinin 2013/537 esas sayılı dosyası için yargılamanın iadesi talebinde bulunduklarını, kararın henüz kesinleşmediğini, bu davanın huzurdaki dava açısından bekletici mesele yapılmasını talep ettiklerini hiçbir şekilde davacının alacağını kabul etmemekle birlikte alacaklı tarafından İstanbul Anadolu 20. icra müdürlüğünün 2014/14098 sayılı dosyası ile yapılan takipte alacak kalemlerinin belli olmadığını, ayrıca yapılan takipte işletilen faizin de fazla hesaplandığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
C) Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davacının kıdem süresinin 1 yıl 1 ay 18 gün, ücretinin 3240 TL olduğu, davacının iş akdinin geçersiz nedenle feshedildiğinin Yargıtay ilamıyla sabit hale geldiği ancak davacı tarafından usulüne uygun bir başvuru olmaması nedeniyle feshin geçerli hale geldiği bu durumda ilk fesih tarihine göre hizmet süresine uygun kıdem ve ihbar tazminatı hakedebileceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı, taraflar vekilleri temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı işçi işveren tarafından iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanmadığını ileri sürerek fesih bildirimine itiraz davası açmış ve feshin geçersizliğine dair karar Yargıtay tarafından onanmak sureti ile kesinleşmiştir.
Davacı vekili Yargıtay onama ilamı sonrasında kararın kesinleştiğini belirterek işe iade talebinde bulunmuş, davalı işveren tarafından davacı işçinin işe başlatılmadığı anlaşılmıştır.
Davacı tarafından açılan bu davada işe başlatmama olgusuna dayalı olarak işe başlatmama tazminatı, boşta geçen süre ücreti ile ihbar ve kıdem tazminatı talebinde bulunmuştur.
Mahkemece davacının kesinleşen kararın tebliği sonrasında işe başlama talebinde bulunması gerekirken bu yönde bir tebligat yapılmadan başvurusunun işe başlama talebi yerine geçmediği gerekçesi ile işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücretinin reddine karar verilmiş, geçersiz sayılan fesih tarihine göre hesaplanan ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin kabulüne karar verilmiştir.
4857 sayılı İş Kanununun 21. maddesine göre kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren 10 iş günü içerisinde işe başlamak için başvuru hakkı işçi yararına bir düzenlemedir. Kararın ne zaman kesinleştiğinin işçi tarafından tam olarak belirlenememesi ihtimaline göre kanun koyucu işe iade davalarına özgü olmak üzere kesinleşen kararın tebliği şeklinde bir usul öngörmüştür. Ancak işçinin kararın kesinleştiğini öğrenmesi üzerine işe başlama talebinde bulunması mümkün olup somut uyuşmazlıkta kararın kesinleştiğinin uyap ekranından öğrenilmesi üzerine usulüne uygun olarak işe başlama talebinde bulunmuştur.
Mahkemece henüz işe başlama talebi koşullarının oluşmadığı gerekçesi ile işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen sürelere ait ücret isteklerinin reddine karar verilmesi hatalıdır. Her iki isteğin kabulüne karar verilmeli, ayrıca işe başlatmama tarihi fesih tarihi olarak kabul edilerek ihbar ve kıdem tazminatları fesih tarihindeki ücret ve tavan esasına göre, üzerine 4 aylık boşta geçen süre ilavesi ile hesaplanmalıdır.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 03.06.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);