Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçi kusuru ile zarara sebebiyet vermiş ise bunun oranı ile miktarının ne olduğu açıklığa kavuşturulmalıdır.

22. Hukuk Dairesi         2013/1416 E.  ,  2014/258 K.

  • KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI
  • HAKSIZ FESİH
  • MEDULA SİSTEMİ
  • İŞ KANUNU (4857) Madde 25

“İçtihat Metni”Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.

Davacı,  kıdem  ve  ihbar  tazminatı  alacaklarının  ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin 02.07.2004 tarihinde hasta danışmanı olarak davalı şirketin S.. Hastanesinde çalışmaya başladığını, iş sözleşmesinin feshedildiği 07.07.2011 tarihine kadar şirketin belirli birimlerinde kesintisiz olarak çalıştığını, davalı şirket tarafından noter ihtarnamesi ile iş sözleşmesini haksız olarak feshettiğini kanuni haklarının ödenmediğini beyan ederek kıdem tazminatından ve ihbar tazminatından olmak üzere toplam 2.000,00 TL nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının 02.07.2004 tarihinde müvekkili şirketin S.. Hastanesinde, hasta danışmanı olarak göreve başladığını, davacının şirketi zarara uğrattığı için 06.07.2011 tarihinde noter ihtarnamesi ile iş sözleşmesini haklı nedenlerle feshedildiğini beyan ederek açılan davanın reddini savunmuştur.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacı işçinin iş sözleşmesini haklı neden yokken davalı işverence feshedildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacı işçinin iş sözleşmesinin davalı işverence haklı sebeple feshedilip feshedilmediği noktasındadır.

   4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II. Maddesinde, “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması. b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması. c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması. d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi. e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi. g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.” hallerinde iş sözleşmesinin işverence haklı sebebe dayalı olarak feshedilebileceği düzenlenmiştir.
Fesih bildirimine bakıldığında; davacının bir yakınını 2009 yılında kendi indiriminden yararlandırarak tedavi ettirdiği, raporlu olduğu dönemde K.. Restoran isimli işyerinde sahne aldığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan anlaşma uyarınca yapılması gereken provizyonların alınmaması nedeniyle davalı şirketin zarara uğradığı gerekçeleriyle iş sözleşmesinin haklı sebeple fesih iddiasıyla feshedildiği görülmektedir. Öncelikle 2009 yılındaki iddia bakımından hak düşürücü süre geçtiğinden, raporlu iken K..Restoran isimli işyerinde sahne alma iddiasının da işverence yöntemince ispat edilemediğinden haklı sebep oluşturmadığı anlaşılmaktadır. Ancak provizyon almayarak şirketin zarar görmesine neden olma iddiası üzerinde durulması gereklidir.
Dosya içeriğinden, davacının 15.07.2005-06.07.2011 tarihleri arasında davalı işverene ait işyerinde hasta danışmanı olarak çalıştığı, iş tanımında, hastaneye başvuran hastalara randevu vermek, kabul etmek, onları yönlendirmek, bilgilendirmek ve doktorlar ile iletişimlerini sağlamak, tıbbi işlemleri biten hastaların fatura işlemlerini yapmak, poliklinikten hastanın memnun şekilde ayrılmasını sağlamak, işlerinin sayıldığı anlaşılmaktadır.
Somut olayda, öncelikle medula sisteminin ne olduğu, ne zaman uygulamaya başlandığı, bu konuda davacıya medula sistemi ve sorunlarıyla ilgili eğitimler verilip verilmediği, verilmişse ne oranda verildiği, sistemde davacının görevinin ne olduğu, davacının işlemlerini onaylama ya da kontrol etme görevi olan üstlerinin olup olmadığı, davacının savunmasında belirttiği sistemin provizyona imkan vermediği ve hata verdiği iddiasının yerinde olup olmadığı, başka işçilerinde aynı sorunlarla karşılaşıp karşılaşmadığı, provizyonu yapılamayan faturaların tahsilinin mümkün olup olmadığı ile bu noktada geri dönüşün söz konusu olup olmadığı ve nihayet davacının kusuru ile zarara sebebiyet verip vermediği, vermişse bunun oranı ile miktarının ne olduğu açıklığa kavuşturulduktan  sonra eğer davacı kusurlu ise davacının kusuruyla verdiği zararın miktarı bilirkişice tespit edilerek feshin haklı nedene dayalı olup olmadığı belirlenmelidir. Bunun yapılmayarak eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 17.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

);