Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçi tarafından verildiği kabul edilen yazılı fesih bildiriminde, haklarını saklı tuttuğunu belirtmiş olması ucu açık olan özel neden kavramını, işçinin daha sonra istediği şekilde doldurma hakkını vermez.

9. Hukuk Dairesi         2021/2792 E.  ,  2021/6581 K.

“İçtihat Metni”BÖLGE ADLİYE
MAHKEMESİ : … 30. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK
İLK DERECE
MAHKEMESİ : … Anadolu 8. İş Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; Davacının, davalının İSKİ’den aldığı ihale neticesinde davalı işyerinde genel müdür yardımcısı olarak çalıştığını, ücretlerinin ödenmediğini, sigorta primlerinin eksik ücret üzerinden yatırıldığını, personel kadrosunun tasfiye edildiğini, mobbing uygulandığını bu şekilde istifaya zorlandığını iddia ederek kıdem tazminatı, ödenmeyen ücret ve prim alacağı, yoksun kalınan ücret ve prim alacağı, yıllık izin, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarını talep ve dava etmiştir.
Davalı Vekilinin Cevabının Özeti:
Davalı vekili; Davacının istifa ederek iş akdini feshettiğini, tazminat alamayacağını, iş avansı adı altında davacıya ödemeler yapıldığını, ancak; bunun 2.350,00 TL’lik kısmının davacı tarafından ödense de bakiyesinin ödenmediğini, davacının alacağının olmadığını savunarak; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, dosyaya alınan raporlar doğrultusunda, davacının bakiye ücret ve izin alacağının kabulüne, kıdem tazminatı, fazla mesai, bakiye prim, yoksun kalınan ücret ve prim alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının reddine karar verilmiştir.
İstinaf başvurusu :
İlk Derece Mahkeme kararına karşı davacı ve davalı vekili istinaf kanun yoluna başvurmuştur.
Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti :
Davacı vekilinin ve davalı vekillerinin istinaf nedenlerinin kısmen kabulüne karar verilerek, davacının kıdem tazminatı, bakiye ücret ve izin alacaklarının kabulüne, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir.
Temyiz:
Karar süresinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2-Davacının, kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Davacının genel müdür yardımcısı olarak çalıştığı, yazılı verdiği fesih bildiriminde fesih nedenini “ özel nedenler ”olarak belirttiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Davacı daha sonra açtığı işçilik alacakları talepli dava ile iş sözleşmesini mobbing yapılması ve ücretinin ödenmemesi nedeni ile sona erdirdiğini iddia etmiştir.
Genel müdür yardımcısı olarak çalışan davacının özel neden olarak belirttiği fesih nedeni İş Kanununda haklı sebep olarak düzenlenmemiştir. İş sözleşmesini haklı nedenle fesih ettiğini iddia eden tarafın haklı fesih gerekçesinin ne olduğunu açıkça belirtmesi gerekir. Davacı tarafından verildiği kabul edilen yazılı fesih bildiriminde, haklarını saklı tuttuğunu belirtmiş olması ucu açık olan özel neden kavramını, işçinin daha sonra istediği şekilde doldurma hakkını vermez. Hal böyle olunca iş sözleşmesi davacı tarafından haklı neden iddia edilmeden fesih edildiğinden kıdem tazminatı talebinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
SONUÇ: Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 22.03.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);