Yargıtay Kararı

İşçi tarafından verilen yıllık izin kullanma talebini içeren herhangi bir dilekçe dosya içinde bulunmadığından, yıllık izinlerinin kullandırılmaması sebebi ile iş akdi haklı nedenle feshedilemez.

İşçi tarafından verilen yıllık izin kullanma talebini içeren herhangi bir dilekçe dosya içinde bulunmadığından, yıllık izinlerinin kullandırılmaması sebebi ile iş akdi haklı nedenle feshedilemez.

22. Hukuk Dairesi         2016/4819 E.  ,  2019/2876 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının davalı asıl işveren … Belediyesinin alt işverenleri nezdinde 22/06/2011-20/10/2014 tarihleri arasında park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı olarak asgari ücretle vasıfsız işçi olarak çalıştığını, yıllık izin kullandırılmadığını, yıllık izin ücretlerinin de ödenmediğini, bu nedenle haklı nedenle iş akdini feshettiğini öne sürerek kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin alacağının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının ihale usulü hizmet aldığı firmaların işçisi olduğunu, davanın bu firmalara yöneltilmesinin gerektiğini, işçilik alacaklarının da bu firmalardan istenmesinin gerektiğini, savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, iş akdinin davacı tarafından yıllık izinlerinin kullandırılmaması veya eksik kullandırılması nedeniyle haklı nedenle feshedildiği sonucuna varıldığı gerekçesiyle kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin alacağının kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz
Kararı, davalı vekili süresinde temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasında iş sözleşmesinin kıdem tazminatı gerektirecek şekilde son bulup bulmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre, yıllık ücretli iznin kullandırılmamasının haklı fesih sebebi oluşturabilmesi için çok uzun süre hiç izin kullandırmaması ya da talep edildiği halde gerekçesiz olarak izin kullandırılmaması gereklidir.
Mahkemece, davacının yıllık ücretli izinlerinin kullandırılmaması nedeniyle iş akdini sonlandırmasının haklı nedene dayalı olduğu kabul edilmiş ise de; varılan sonuç dosya içeriği ile örtüşmemektedir.
Somut olayda, davacının davalı iş yerinde toplam kıdeminin 3 yıl 4 ay olduğu ve kıdemine göre hak kazandığı yıllık iznin 42 gün olduğu, dosya içerisinde yer alan belgeler incelendiğinde, puantaj cetvellerine göre davacının 2014 Eylül ayında 9 gün, Şubat ayında 5 gün olmak üzere 14 gün yıllık izin kullandığı ve Mahkemece hak kazanılan 42 günden kullanılan 14 günün mahsubu ile bakiye 28 gün izin için yıllık izin ücreti hesabının yapıldığı görülmüştür.
Mahkemece, davacının 2014 yılında izin kullanıldığı belirlenmiş olmasına karşın ve dosya içerisinde davacı tarafça verilen yıllık izin kullanma talebini içeren herhangi bir dilekçe bulunmamasına rağmen davacının yıllık izinlerinin kullandırılmaması sebebi ile iş akdini haklı nedenle feshettiğine karar verilmesi isabetli olmamıştır.
Davacı talep ettiği halde yıllık ücretli izinlerinin işverence kullandırılmadığını yada uzun süre yıllık izin kullanmadan çalıştırıldığını ispatlayamamıştır. Ayrıca işçi tarafından kullanılmayan izin süresi fesihle birlikte alacağa dönüştüğünden ödenmeyen yıllık izin ücret alacağının bulunması da davacıya haklı fesih imkanı tanımaz. Tüm dosya içeriğinden; davacının iş akdini haklı bir sebep olmadan feshettiği sonucuna varılmaktadır.
Açıklanan nedenlerle kıdem tazminatı talebinin reddi yerine yanılgılı değerlendirme ile kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11.02.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);