Yargıtay Kararı

İşçi ücretinin fesihten sonra ödenmiş olması işçinin fesihte haklılığını ortadan kaldırmaz.

İşçi ücretinin fesihten sonra ödenmiş olması işçinin fesihte haklılığını ortadan kaldırmaz.

9. Hukuk Dairesi         2017/11841 E.  ,  2020/18888 K.

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekilinin mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesinde özet olarak; müvekkilinin 01/07/2009 ile 16/07/2013 tarihleri arasında davalı taşeron firma …Tem. ve Turz. Hizm. A.Ş. Antalya ofisine bağlı olarak, diğer davalı … Hastanesi’nde temizlik personeli olarak asgari ücretle kesintisiz 08:30-17:30 saatleri arasında çalıştığını, çoğu zaman mesai saatinden sonra paydos ettiğini, aylık 197 saat olarak belirlenen saatin 225 saati bulduğunu, belli bir yemek molası süresinin olmadığını, pazar günleri olmak üzere haftada bir gün izin verildiğini, davacının iş akdini 16/07/2013 tarihinde haklı olarak feshettiğini, yıllık izin kullanamadığını, 10 günlük yıllık ücretli izin alacağının bulunduğunu, davacının çalıştığı dönem boyunca hastane içindeki bütün görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini, ayın 25’inde ödenmesi gereken maaşının davacıya ödenmediğini ya da geç ödendiğini, en son olarak Mayıs ve Haziran aylarına ait maaşının ödenmediğini, davacının maaşının ödenmemesi üzerine iş akdini feshettiğini, tüm alacaklarının tarafına ödenmesi için ihtarname çeken davacının cevap alamadığını iddia edip, davanın belirsiz alacak davası olduğunu, ayrıca davanın adli müzaharet talepli olduğunu, davacının hiçbir malvarlığı ve gelirinin olmadığını belirterek açılan davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı MLP Sağlık Hizmetleri vekilinin mahkememize vermiş olduğu cevap dilekçesinde özet olarak; davacının davalı şirketin çalışanı olmadığını, bu sebeple davalı şirketin işbu davada taraf sıfatına haiz olmadığından davanın usulen reddinin gerektiğini, Orion Holding A.Ş. İle davalı şirket arasında kurulan ilişki taşeronluk ilişkisi olmadığını, … hastanesi tarafından, dışarıdan hizmet alımı yapılan temizlik vs. İşler, anahtar teslimi şeklinde… Holding A.Ş.’ye verildiğini, anahtar teslimi iş verilmesi durumunda, asıl-alt işveren ilişkisi söz konusu olmayacağını, bir işin bütünüyle bir işverene devri durumunda veya anahtar teslimi denilen biçimde işin verilmesi durumunda artık asıl-alt işveren ilişkisinin söz konusu olmayacağını, alacak taleplerini sadece işvereni olan … Tem. ve Tur. Hizm. A.Ş.’ye yöneltilmesi gerektiğini savunarak açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı … şti. Vekilinin mahkememize vermiş olduğu cevap dilekçesinde özet olarak; davalı şirketin merkezinin… olması nedeniyle yetki itirazında bulunduğunu ve davacının davalı şirketten her ne nam adı altında olursa olsun hiçbir hak ve alacağının olmadığını savunarak açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanarak davanın kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davacı temyiz etmiştir.
Gerekçe :
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
Davacı işçinin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığı uyuşmazlık konusudur. İş akdi davacı işçi tarafından ücretlerinin düzensiz ve gecikmeli ödenmesi sebebiyle feshedilmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelerden 2013 mayıs ayı ücretinin 16.07.2013 tarihinde gerçekleştirilen fesihten bir gün sonra 17.07.2013 tarihinde , haziran 2013 ücretinin ise yine fesihten sonra 02.08.2013 tarihinde ödendiği anlaşılmaktadır. Buna göre davacı işçinin fesih tarihi itibariyle hakettiği halde ödenmemiş ücret alacaklarının bulunduğu açıktır. Bu alacakların fesihten sonra ödenmiş olması davacı işçinin fesihte haklılığını ortadan kaldırmaz. Açıklanan nedenlerle kıdem tazminatının kabulü gerekirken reddi hatalıdır.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın , yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 16.12.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.

);