Yargıtay Kararı

İşçi ücretinin tam ve zamanında ödenmemesi haklı nedenle fesih sebebidir.

İşçi ücretinin tam ve zamanında ödenmemesi haklı nedenle fesih sebebidir.

7. Hukuk Dairesi         2015/19490 E.  ,  2015/21781 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :İş Mahkemesi
Dava Türü : Alacak

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi, gereği görüşüldü:
1.Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine.
2. Davacı vekili, davacının ustabaşı olarak çalıştığını, iş sözleşmesini ücretlerinin eksik gösterilmesi, fazla çalışma ve çocuk yardımı alacaklarının ödenmemesi nedeniyle haklı olarak feshettiğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı ile ulusal bayram genel tatil, fazla çalışma, çocuk yardımı alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece davacının ulusal bayram genel tatil alacağı bulunduğu ancak iş sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
İşçi ücretlerinin tam ve zamanında ödenmemesi de 24.maddede haklı fesih sebepleri arasında sayılmıştır. Ödenmeyen ücretin az veya çok olmasının bir önemi yoktur. Ücretin tam olarak ödenmesi asıldır. İşveren işçinin ücretini eksik ödeyemeyeceği gibi 62.madde gereği yazılı muvafakat olmadıkça ücretten kesinti de yapamaz.
Somut olayda davacı ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle iş sözleşmesini kendisinin feshettiğini iddia ettiğinden, ödenmeyen 247,07 TL ulusal bayram genel tatil ücreti alacağı bulunduğundan iş sözleşmesini feshinin haklı olduğu dikkate alınmadan kıdem tazminatı talebinin reddi hatalıdır.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine 09/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);