Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçi ücretlerinden mahkeme kararı olmadan kesinti yapılamaz.

9. Hukuk Dairesi         2012/22270 E.  ,  2014/23310 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL ANADOLU 2. İŞ MAHKEMESİ (KARTAL 2.İŞ)
TARİHİ : 02/05/2012
NUMARASI : 2010/599-2012/430

DAVA :Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ücret, sefer primi, hafta tatili ücreti ile genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; Müvekkilinin 18/02/2000-22/05/2009 tarihleri arasında davalı işyerinde yurtdışı-yurtiçi tır şoförü olarak çalıştığını, iş akdinin davalı işverence haksız olarak feshedildiğini iddia ederek, kıdem-ihbar tazminatı,ücret alacağı,sefer primi alacağı, ücretli izin alacağı, fazla mesai alacağı, hafta tatili alacağı, genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; öncelikle zamanaşımı itirazında bulunduklarını, iş akdini müvekkili şirketin feshetmediğini davcının kendisinin istifa ettiğini ve buna ilişkin olarak ibraname imzaladığını, üçüncü şahıslara ait araçlara zarar verdiği için bu bedeller neticesinde maaşından kesinti yapıldığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı, taraflar vekilleri temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasında iş akdinin feshi konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Yerel mahkemece yapılan yargılama sonunda iş akdinin davacı tarafından feshedildiği ve haklı bir nedene dayanılmadığı sonucuna ulaşılmış ise de, mahkemenin bu kabulü dosya kapsamına uygun bulunmamaktadır.
Davacı, iş akdinin işverence haksız olarak feshedildiğini iddia etmiş, davalı işveren ise istifa ve ibranameye dayanmıştır. Davalı tarafından dosyaya sunulan ibranamede, bir taraftan istifa beyanı olup diğer taraftan kıdem ve ihbar tazminatının işçi tarafından tahsil edildiğinin yazılı olması, matbu ve tarih dahil boşlukların sonradan doldurularak düzenlenmesi göz önüne alındığında, Dairemizin yerleşik içtihatları uyarınca geçersiz olup, davalı işveren, savunmasını ispat edemediğinden davacı lehine kıdem ve ihbar tazminatının hüküm altına alınması gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.
3-Ayrıca mahkemece, davacı işçinin işçilik alacaklarından fazla mazot kullanımı nedeni ile yapılan kesintinin haklılığına değinilmiş ise de; işçi ücretlerinden mahkeme kararı olmadan kesinti yapılamayacağının da göz önünde bulundurulması gerekir.
4-Davacının Kartal 4. İş Mahkemesi’nin 2008/17 Talimat sayılı dosyasında tanık sıfatı ile verdiği ifadede yıllık izinlerini kullandığı yolundaki beyanı ve davalının temyiz dilekçesine ekli yıllık izin defteri fotokopisi birlikte değerlendirilerek yıllık izin hakkında yeniden karar verilmelidir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 03.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);