Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçide oluşan meslekte kazanma güç kayıp oranının hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeksizin saptanması gerekir.

T.C.
Yargıtay
21. Hukuk Dairesi

Esas No:2012/13178
Karar No:2013/5634
K. Tarihi:25.3.2013

Dava, 14.10.2003 ve 01.09.2004 tarihlerinde iş kazasına uğrayan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden; davacı sigortalının yargılama sırasında 20.09.2006 tarihinde vefat etmesi nedeniyle 2.kaza sonucu oluşan sürekli iş göremezlik derecesinin tespit edilemediği, yasal mirasçılarının davaya devam ettikleri, 01.09.2004 tarihindeki zararlandırıcı olay nedeniyle oluşan iş göremezlik derecesinin arazlarının ve ayrıntılı muayene bulgularını içeren sağlık kurulu raporunun dosyada bulunamadığından tespit edilemediğinin Kurumca bildirildiği, hükme esas alınan 10.02.2012 tarihli maddi tazminat bilirkişi raporunda 2. Kaza sonucu oluşan iş göremezlik derecesinin tespit edilememesi nedeniyle %0 esas alınarak hesaplama yapıldığı, anlaşılmıştır.

Davanın niteliğine göre, sigortalıda oluşan sürekli iş göremezlik oranının, sigortalıya bağlanan gelirin peşin sermaye değeri ile tazminatın miktarını doğrudan etkilediği açıktır. Hal böyle olunca, sigortalıya bağlanacak gelir ve hükmedilecek tazminatın miktarını doğrudan etkilemesi nedeniyle, işçide oluşan meslekte kazanma güç kayıp oranının hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeksizin saptanması gerektiği açıktır.

Yapılacak iş, 01.09.2004 tarihinde meydana gelen kaza sonucunda sigortalının tedavisine ilişkin tüm tıbbi belgelerin, grafilerin, hasta tabela kağıtlarının, sağlık belgelerinin sigortalı mirasçılarından ve mirasçılara hangi hastanelerde tedavi olduğunun sorularak ilgili hastanelerden de temin edilerek sürekli iş göremezlik derecesinin bu evraklara göre belirlenmesi için SS Yüksek Sağlık Kurulu’na göndermek, buraca tespit olunan maluliyet oranına somut ve açık bir itiraz olması durumunda ise önce ATK ilgili ihtisas dairesinden ve giderek ATK Genel Kurulundan aldırılacak raporlar ile sigortalıdan oluşan meslekte kazanma güç kayıp oranının kesin olarak belirlenmesinden sonra sonucuna göre karar vermekten ibarettir.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ

Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 25.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);