Yargıtay Kararı

İşçinin bir teröristin cenazesine katılması ve orada bulunanlarla birlikte PKK terör örgütü lehine slogan atması sonucu hakkında kamu davasının ertelenmesi kararı verilmesi durumunda yapılan fesih haklıdır.

İşçinin bir teröristin cenazesine katılması ve orada bulunanlarla birlikte PKK terör örgütü lehine slogan atması sonucu hakkında kamu davasının ertelenmesi kararı verilmesi durumunda yapılan fesih haklıdır.

9. Hukuk Dairesi         2021/3530 E.  ,  2021/7583 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … 6. Hukuk Dairesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının davalı … bünyesinde kesintisiz olarak çalıştığını, iş akdinin haksız ve hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde davalı tarafça sona erdirildiğini iddia ederek bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin Olağanüstü Hal Bürosunun kararına istinaden feshedildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:
İlk Derece Mahkemesince yargılama sonucunda toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kabulüne karar verilmiştir.
İstinaf Başvurusu:
İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.
Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:
Bölge Adliye Mahkemesince, davalı vekilinin istinaf başvurusunu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 353-(1)-b.1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir.
Temyiz Başvurusu:
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
Taraflar arasında davacının kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının bulunup bulunmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
Davacı vekili, davacının iş akdinin haksız ve hukuki dayanaktan yoksun şekilde davalı tarafça sona erdirildiğini iddia etmiş, davalı vekili ise davacının iş akdinin Olağanüstü Hal Bürosunun kararı nedeni ile feshedildiğini savunmuştur. Mahkemece davacının aleyhine açılmış olan … 2. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davasının ertelenmesine karar verilmesi, UYAP sorgulamasında davacı adına açılmış bir ceza dosyasının ve savcılık soruşturmasının olmaması, işverence işten çıkış kodunun “kod 4” olarak bildirilmesi, davacı aleyhine başkaca düzenlenen herhangi bir tutanağın da olmaması nedenleri ile davanın kabulüne karar verilmiş, Bölge Adliye Mahkemesince ise fesih tarihi itibariyle iş ilişkisinin devamı için gerekli olan uygunluk ortadan kalktığından işverenin feshinin 4857 sayılı İş Kanununun 18. maddesi bağlamında geçerli bir neden olarak kabul edilebilir ise de haklı fesih nedeni olarak kabul edilemeyeceğinden davanın kabulünün doğru olduğu açıklanmıştır.
Somut uyuşmazlıkta davacının bir teröristin cenazesine katıldığı ve orada bulunanlarla birlikte PKK terör örgütü lehine slogan attığı kamera kayıtlarından anlaşılmaktadır.
… 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava sonucunda davacı sanık hakkında açılan kamu davasının 6352 sayılı Yasanın geçici 1. maddesinin b bendi uyarınca ertelenmesine karar verilmiştir. Davalı Belediyece tüm bu nedenlerle yapılan feshin haklı nedene dayandığı dikkate alınmaksızın kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir.
SONUÇ: Temyiz olunan İlk Derece Mahkemesi kararının ve bu karara karşı istinaf başvurusunu esastan reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma kararının bir örneğinin ise kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesisne, 05.04.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);