Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçinin, çalışanların pozisyonlarına göre ücret bilgilerini içeren bir metni sosyal medyada paylaşması geçerli nedenle fesih sebebidir.

9. Hukuk Dairesi         2019/1982 E.  ,  2019/15341 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 29. HUKUK DAİRESİ

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
İlk Derece Mahkemesinin red kararına karşı davacı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi davacı avukatının istinaf başvurusunu esastan reddetmiştir.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi’nin kararı süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanunî gerektirici sebeplere ve özellikle davacının bölge sorumlusu tarafından gönderilen ve çalışanların pozisyonlarına göre ücret bilgilerini içeren bir metni sosyal medyada davalı işverenin çalışanlarının oluşturduğu kapalı bir grupta paylaştığı, bu davranışının işyerinde olumsuzluklara yol açabileceğinin ve feshin haklı neden ağırlığında olmasa da geçerli nedene dayandığının anlaşılmasına göre davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile sonucu itibariyle doğru olan kararın bu değiştirilmiş gerekçe ile ONANMASINA, dava dosyasının İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 09/09/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);