Yargıtay Kararı

İşçinin dinlenme saatinde olduğu vakit sorumlu olmadığı üretim mühendisinin içeriye girmesi üzerine oturma şeklini değiştirmemesi ve eylemine devam etmesi haklı nedenle fesih değildir.

İşçinin dinlenme saatinde olduğu vakit sorumlu olmadığı üretim mühendisinin içeriye girmesi üzerine oturma şeklini değiştirmemesi ve eylemine devam etmesi haklı nedenle fesih değildir.

9. Hukuk Dairesi         2016/2960 E.  ,  2019/12286 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
Davacının iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haklı nedenle feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Davacı işçi işyerinde mekanik bakım elemanı olarak çalışmış, davalı işveren tarafından işletme üretim mühendisine saygısız tavır içinde olduğu ve bundan pişmanlık duymadığı belirtilerek 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II d ve e bentlerine dayalı olarak iş sözleşmesi feshedilmiştir.
Davacı işçinin öğle dinlenme saatinde diğer işçilerle birlikte kullanılan boş bir odada dinlendiği sırada odaya üretim mühendisinin girdiği ve diğer bir çalışana iş ile ilgili bir şey söylediği, bu arada davacının sandalyede oturmaya devam ettiği ve ayaklarının sehpa üzerine uzatılmış vaziyette olduğu, üretim mühendisinin “birisi geldiğinde bu şekilde mi karşılıyorsunuz?” dediğinde, davacının da “birisi geldiğinde hazır ola mı geçmemiz gerekiyor, istirahat saatindeyiz” dediği dosya içindeki bilgi ve belgelerden özellikle işyerinde halen çalışmaya devam eden ortak tanık anlatımından anlaşılmaktadır. Ortak tanık tarafından, odaya gelen üretim mühendisinin kendilerinin sorumlu oldukları amir olmadığı ve başka bölümün mühendisi olduğu açıklanmıştır.
Davacının dinlenme saatinde olduğu ve esasen sorumlu olmadığı üretim mühendisinin içeriye girmesi üzerine oturma şeklini değiştirmediği, üretim mühendisinin uyarısı üzerine de istirahat saatinde olduğunu belirterek “hazır ola mı geçeceğiz” şeklinde karşılık verdiği anlaşılmaktadır. Sözü edilen eylem, diğer bir işçiye sataşma mahiyetinde değildir. İşçinin ara dinlenmesini kullandığı anda ve ilgili bölümde gerçekleşmiş olup, doğruluk ve bağlılığa aykırılık da oluşturmaz. Davacının davranışları fesih için geçerli nedeni oluştursa dahi, haklı fesih ağırlığında değildir.
Mahkemece feshin haklı nedene dayanmadığının kabulü ile davaya konu ihbar ve kıdem tazminatlarının hüküm altına alınması yerinde olup, davalının yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 28.05.2019 gününde oyçokluğuyla karar verildi.
K A R Ş I O Y
Davacı işçinin, dinlenme salonunda istirahatte olduğu bir anda makinalardan birisinde meydana gelen arızayı bildirmek üzere içeriye giren üretim mühendisini gördüğü halde, ayaklarını sehpanın üzerine uzatmış haldeki pozisyonunu değiştirmediği, derlenip toparlanmadığı, bu durumdan rahatsız olan üretim mühendisinin “İçeri birisi girdiği halde bu şekilde oturmaya devam etmeniz doğru mu?” şeklindeki sorusuna da “Sen içeri girdiğinde, istersen saygı duruşuna geçip, selam durayım.” şeklinde cevap verdiği ve davacı işçinin iş akdinin bu sebeple feshedildiği dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.
İş Kanunu’nun 25/2-d maddesinde haklı fesih nedeni olarak düzenlenmiş olan “işçinin başka bir işçiye sataşması” halinde bahsedilen “sataşma” kavramı hakaret, tehdit gibi durumlarla sınırlı olmayan daha geniş bir duruma işaret etmekte olup, amiri konumundaki kişinin yanına gelip kendisi ile konuştuğu esnada ayakların sehpadan indirilmemesi ve bu hususta kibarca uyarıldığında eylemde ısrar edilip bir de yukarıda açıklandığı şekilde cevap verilmesi hep birlikte değerlendirildiğinde “sataşma” niteliğindedir ve işveren fesihte haklıdır şeklindeki kanaatim nedeniyle aksi yöndeki sayın çoğunluk görüşüne katılamıyorum. 28.05.2019

);