Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçinin gayrimeşru ilişkisinin olsa bile işini aksatmadığı sürece iş sözleşmesi haklı nedenle feshedilemez.

22. Hukuk Dairesi         2013/19262 E.  ,  2014/30689 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Bakırköy 12. İş Mahkemesi
TARİHİ : 30/04/2013
NUMARASI : 2011/461-2013/241

Hüküm süresi içinde duruşmalı olarak davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 438. maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, iş sözleşmesinin haksız şekilde işverence feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin alacaklarını istemiştir.
Davalı, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haklı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-İş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayanıp dayanmadığı hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.
Somut olayda, davacının iş sözleşmesinin işyerinde başka bir çalışanı kendisini taciz ettiği iddiasıyla şikâyet ettiği, yapılan incelemede her iki taraf açısından aleyhe beyan verildiği, şikâyet ettiği çalışan ile evlilik dışı ilişkisi bulunduğunun anlaşıldığı, kendisine olan güvenin sarsıldığı, aksatmış olduğu iş düzeni ve disiplininin daha fazla aksamaması gerekçesiyle davalı işverence tazminatsız olarak feshedildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece, davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğinden bahisle davanın reddine karar verilmiş ise de, davacının gayrimeşru da olsa ilişkisinin işini aksatmadığı takdirde doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış olarak kabulü mümkün değildir. Davacının söz konusu davranışı ancak geçerli nedenle feshe gerekçe olabilir. Buna göre, davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken, yazılı gerekçe ile reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ:Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, 06.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);