Yargıtay Kararı

İşçinin hastalığının veya rahatsızlığının başlamasına ve gerekse tekrarlanmasına işyeri ve çalışma koşullarının neden olup olmadığı yönünde rapor düzenlenmesi gerekir.

İşçinin hastalığının veya rahatsızlığının başlamasına ve gerekse tekrarlanmasına işyeri ve çalışma koşullarının neden olup olmadığı yönünde rapor düzenlenmesi gerekir.

9. Hukuk Dairesi         2012/22876 E.  ,  2014/19456 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : ANKARA 16. İŞ MAHKEMESİ
TARİHİ : 18/04/2012
NUMARASI : 2010/963-2012/363

DAVA :Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti ile ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla mesai, yıllık izin ve ücret alacaklarının tahsilini istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının iş akdinin devamsızlık nedeni ile haklı olarak feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının iş akdini feshinin haksız olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı sağlık sebepleri ile işyerinin değiştirilmesini istemesi üzerine işten çıkarıldığını iddia etmiş ve 08.06.2010 tarihli ilaç kullanım raporunu sunmuştur. İlaç kullanım raporuna göre davacının kronik obstrüktif akciğer hastası olduğu anlaşılmıştır. Somut uyuşmazlıkta mahkemece davalı işverence yapılmış bir fesih bulunmadığı, işçinin haklı bir neden olmadan iş akdini feshettiği gerekçesi ile kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin reddine karar verilmiştir.
İş Kanunun 24/I-a maddesindeki düzenlemede işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshi “iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılmasının işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması” olgusuna bağlanmıştır. Bu nedenle fesih hakkının doğması için tehlikenin işin niteliğinden kaynaklanması ve bu tehlike işçinin sağlığını veya yaşayışını etkilemelidir. İşçinin rahatsızlığı veya hastalığının işyeri ve iş koşulları ile ilişkisi ortaya konmalıdır.
Mahkemece davacının hastalığının veya rahatsızlığının başlamasına ve gerekse tekrarlanmasına işyeri ve çalışma koşullarının neden olup olmayacağı, rahatsızlığın işin niteliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı, davacının sağlığı veya yaşayışı için tehlike arzedip arzetmediği yönlerinden işyerinde iş güvenliği uzmanı bilirkişinin de yer aldığı bilirkişi heyeti oluşturulup keşif yapılarak bilirkişiden rapor alınmalı, varsa davacının tüm tedavi evrakları ilgili yerlerden getirtilmeli, meslek hastalıkları hastanesi; üniversite hastaneleri veya Adli Tıp Kurumu’ndan sağlık raporu aldırılmalı ve sonucuna göre davacının iş akdini fesih nedeninin haklı olup olmadığının belirlenmesi gerekirken, eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 16.06.2014 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.

);