Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçinin ilk çalışma dönemi için ödenen ihbar tazminatı eksik olup ilk çalışma döneminin tasfiyesi söz konusu olamayacağından her iki dönem çalışması birleştirilerek hesap yapılması gerekir.

9. Hukuk Dairesi         2016/7225 E.  ,  2019/16914 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin 26/07/2012-10/12/2012 ve 03/04/2013-30/12/2013 tarihleri arasında davalıların nezdinde… Havaalanı inşaatında kamyon şoförü olarak çalıştığını, haftanın 6 günü 07:00-19:00 arasında çalıştığını, en son net 1.650,00 TL ücret aldığını, 900,00 TL’sinin bankaya ödenip kalanının elden verildiğini, dini bayramlar hariç resmi bayram ve genel tatillerde çalıştığını, iş akdinin iş bitimi nedeniyle feshedildiğini, tüm hizmet süresinin toplanarak kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanması gerektiğini, yıllık izin ücretine hak kazandığını iddia ederek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti ve genel tatil ücreti için toplam 400,00 TL’nin faizleri ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı … Maden Ürünleri ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının müvekkillerinin taşeron firması olan … Taah. Tic. A.Ş. nezdinde çalıştığını, gerçek ücretinin 1.650,00 TL olmadığını, işyerinde günlük 8 saat çalışıldığını, fazla çalışma halinde ücretinin ödendiğini, Pazar günleri ve resmi tatillerde çalışma olmadığını, savunarak davanın reddini istemiştir.
Davalı … Taahhüt Yapı Sanayi Ticaret A.Ş. vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının iş akdinin belirli süreli olduğunu, 10/12/2012 tarihinde ihbar tazminatının tamamı ödenerek işin bitiminde iş akdinin sona erdiğini, 03/04/2013-30/12/2013 dönemi için ise iş akdinin davacının istifası ile sona erdiğini, fazla mesai olduğunda ücret bordrosunda tahakkuk ettirilerek karşılığının banka yoluyla ödendiğini, ulusal bayram ve genel tatillerde nadiren çalışıldığını ve karşılığının ödendiğini, davacının ücretinin 1.650,00 TL olmadığını, belirsiz alacak davası açılamayacağını, davacı tanıklarının müvekkillerine karşı davaları olduğunu ve tanıklıklarına itibar edilemeyeceğini, alacakların zamanaşımına uğradığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Davalı … İnşaat San. ve Tic. A.Ş. vekili cevap dilekçesinde özetle; Ankara Mahkemelerinin yetkili olduğunu, yapım işinin İntaş-… Ortak Girişimine anahtar teslimi olarak devredildiğini, müvekkillerinin sorumluluğu bulunmadığını, belirsiz alacak davası açılamayacağını, davacının taleplerinin zamanaşımına uğradığını, ücretinin 1.650,00 TL olmadığını, davacıya fazla mesailerinin ve genel tatil çalışmalarının bordrolarla ödendiğini, ayrıca ihbar tazminatının da ödendiğini, davacının tanıklarının da seri dosyalarda davacı olmaları sebebiyle tanıklıklarına itibar edilemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece yapılan yargılama sonunda, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı, davacı vekili ile davalılardan … İnşaat San. ve Tic. A.Ş. vekili ayrı ayrı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Davalılardan … İnş. San. Ve Tic. A.Ş. Vekili tarafından 05.02.2026 tarihli ve Ankara 12. İş Mahkemesinin 2016/57 Muh. numaralı, 08.02.2016 havale tarihli temyize cevap dilekçesi ile kararın bozulması talep edilmiş ise de temyiz eden davacı vekilinin dilekçesinin tebliği üzerinden iki haftalık yasal süre içerisinde katılma yolu ile temyize başvurulmadığından (harç ikmaline de gerek görülmemiş olup) adı geçen davalının temyiz talebinin reddine karar verilmiştir.
2-Davacı işçi 26.07.2012 – 10.12.2012 tarihleri arasında davalılara ait iş yerinde yaklaşık 4 ay çalışmış 14.01.2013 tarihinde 389,65 TL ihbar tazminatı ödenmek suretiyle iş akdi feshedilmiştir. İkinci kez 03.04.2013 – 30.12.2013 tarihleri arasında davalılara ait iş yerinde çalışmış yine iş bitimi sebebi ile iş akdi işverenler tarafından feshedilmiştir.
Bu davada her iki sürenin birleştirilmesi suretiyle kıdem tazminatı ile yıllık izin isteğinde bulunmuş, Mahkemece ilk dönem çalışmasının ihbar tazminatı ödenmek suretiyle tasfiye edildiği gerekçesi ile her iki talebinde reddine karar verilmiştir.
Öncelikle belirtmek gerekir ki; ilk dönem yaklaşık 4 aylık çalışma süresi için yıllık izin hakkı dolmamış olup belirtilen dönemin yıllık izin ücreti bakımından tasfiyesi söz konusu olmaz. Her iki dönem çalışması birleştirilmek suretiyle toplam çalışma süresi 1 yılı aşmış olmakla İş Kanunu’nun 54. maddesi uyarınca yıllık izin ücretine hak kazandığının kabulü gerekirken yazılı gerekçe ile reddi hatalıdır.
3-Öte yandan davacıya ödenen 389,65 TL ihbar tazminatı, çalışılan süre dikkate alındığında 2 haftalık ihbar önelini karşılamaktan uzaktır. Dosya içeriğine göre davacının ispatlanan brüt giydirilmiş ücret tutarı dikkate alındığında ödenen ihbar tazminatı eksik olup bu nedenle ilk çalışma döneminin tasfiye edildiğinden söz edilemez. Bu nedenle her iki dönem çalışması birleştirilmek suretiyle toplam çalışma süresi üzerinden kıdem tazminat miktarı hesaplanmalıdır. İhbar tazminatı ise son ücretten tüm süre dikkate alınarak hesaplanmalı ve yapılan ödemeler mahsup edilmelidir.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 30.09.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);