Yargıtay Kararı

İşçinin, iş yerine ait bilgisayarda kişisel sohbet ve ticari bağlantıları için zaman harcaması işveren açısından haklı fesihtir.

İşçinin, iş yerine ait bilgisayarda kişisel sohbet ve ticari bağlantıları için zaman harcaması işveren açısından haklı fesihtir.

9. Hukuk Dairesi         2016/4183 E.  ,  2017/1916 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacının davalı şirkette 03/06/2013- 19/03/2015 tarihleri arasında yazılım mühendisi olarak çalıştığını, davacının iş akdinin davalı işveren tarafından şifahi olarak hiç bir sebep gösterilmeksizin ve haksız olarak sona erdirildiğini iddia ederek, davalı işverenlikçe yazılı olarak yapılmayan feshin geçersizliğinin tespiti ile davacının işe iadesine, işe iade kararı gereğince davacının işe başlatılmaması durumunda 8 aylık tazminat ile boşta geçen 4 ay karşılığı ücretin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı işyerinde 8 işçi çalıştığını bu nedenle de iş güvencesi hükümlerine tabi olmadığını, davacının kendisine tahsis edilen bilgisayar ile mesai saatleri içinde kişisel sohbetler ve yazışmalar yaptığı ve üçüncü kişiler için kullandığının anlaşılması üzerine , sözlü savunması alındıktan sonra 4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 25/II-e maddesinde düzenlenen haklı nedenlerle sona erdirildiğini savunarak, haksız ve yersiz davanın reddine karar verilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece yapılan yargılama sonunda, Her ne kadar davalı işveren davacının kendisine tahsis edilen bilgisayar ile mesai saatleri içinde kişisel sohbetler ve yazışmalar yapması ve üçüncü kişiler için kullanması nedeniyle 4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 25/II-e maddesinde düzenlenen haklı nedenlerle sona erdirildiğini savunmuş ve bu yazışmalara ilişkin bilgisayar çıktılarını dosya kapsamına sunmuşsa da; dosya kapsamında bulunan yazışmaları gösterir internet çıktılarının içeriği itibariyle iş sırlarına ilişkin olmadığı veya ahlak kuralları dışında olmadığı nazara alındığında; mahkemece davacın kişesel sohbet ve yazışmalar yapmasının 4857 Sayılı İş Kanunu’ un 25/II-e maddesinde belirtilen işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlar olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varılarak, davalı işverenlikçe iş akdinin geçerli nedenle sona erdirildiği ispatlanamadığından, davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
E) Gerekçe:
İş sözleşmesinin, işçinin doğruluk ve bağlılığa aykırı söz veya davranışları sebebiyle işverence haklı /geçerli nedenle feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.
Dosyada bulunan tüm bilgi ve belgeler ve özellikle davacının iş akdinin feshine dayanak yapılan “SYPE”programındaki görüşme metinleri bir bütün olarak gözönünde tutulduğunda;davacının davalı işyerine ait olan ve işininin gereği kullanması için kendisine tahsis edilen bilgisayarı mesai süresi içerisinde kendisiyle ticari bağlantısı olduğu anlaşılan Alparslan adlı şahısla çok yoğun biçimde görüşme yaparak kullandığı, konuşma ve yazışma içeriklerinden yazılım mühendisi olan davacının mesaisini işverene hasretmesi gerekirken çok yoğun biçimde kişisel sohbet ve ticari bağlantıları için sarfettiği, davacının iş bu davranışları doğruluk ve bağlılığa aykırı olup işverene haklı fesih imkanı tanıdığı ve işverenin bu hakkını yasal süre içerisinde kullandığı ve sonuç olarak feshin haklı olduğu anlaşıldığından davanın reddi yerine kabulü hatalıdır.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM :
Yukarıda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Davanın REDDİNE,
3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4.Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 190.00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.980,00 TL. ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,
Kesin olarak 14.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

);