Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

İşçinin işe girerken kendisine ait olmayan başkasına ait sahte olduğunu bildiği diplomayı vermesi iş akdinin haklı nedenle feshidir.

9. Hukuk Dairesi         2010/22804 E.  ,  2012/32150 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ

DAVA :Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili dava dilekçesinde davacının davalı işyerinde 11.04.2000-19.06.2009 tarihleri arasında çalıştığını, iş akdinin haksız feshine rağmen alacaklarının ödenmediğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle davacının işe alınırken diger iş başvuru evrakları yanında Keşan Endüstri Meslek Lisesine ait diplomayı sunduğunu, alınan ihar üzerine yapılan araştırmada diplamanın davacıya ait olmadığının belirlendiğini, bu nedenle davacının iş akdine 25/II-a maddesi uyarınca haklı nedenle son verildiğini beyanla davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece davacının işe girerken doldurulan işe giriş belgesi ve sözleşmeyi doldurmadığının tanık beyanı ile sabit olduğu, davacının 9 yıl boyunca kalite kontrol işçisi olarak çalıştığı, davacının kalite kontrol işçisi alınırken nasıl alındığına dair bilgi belge bulunmadığı, tanık beyanına göre davacının işe alındığı dönemde vasıfsız işçilerin işe alındığı, davacının endüstri meslek lisesi mezunu olmasının ya da olmamasının iş sözleşmesinin esaslı noktalarından olmadığı, 9 yıl sonra işe giriş evrakının tetkiki ile durumun anlaşıldığı, haklı fesih şartlarının oluşmadığı, işveren açısından geçerli neden oluşturduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir .
D) Temyiz:
Kararı davalı taraf temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Davacının iş sözleşmesinin feshinin haklı olup olmadığı konusu ihtilaflıdır.
Mahkemece iş sözleşmesinin feshinin haksız olduğu kabul edilmiş ise de, bu kabul dosya kapsamına uygun değildir. Zira davacının verdiği savunmadan anlaşıldığı üzere, davacı işe girerken kendisine ait olmayan başkasına ait sahte olduğunu bildiği diplomayı vermek suretiyle, bilerek sahte belgeyi kullanmıştır. Bilahare öğrenilen bu durum nedeni ile davacının iş sözleşmesinin feshi haklı nedene dayanmaktadır. Davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine kabulü hatalıdır.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 01.10.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);